Aktiva

ABC... | ABC - A

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

představují složky ekonomických zdrojů, kterými podnik disponuje. Ve svém širším ekonomickém pojetí jsou charakterizována těmito znaky:
  • zmíněné složky ekonomických zdrojů (majetek, práva, aj.) mají schopnost samy či v kombinaci s jinými ekonomickými zdroji v budoucnu přinést ekonomickému subjektu prospěch, který lze vyjádřit jako pozitivní dopad (přímý či nepřímý) na stav peněz či jejich ekvivalentů daného subjektu,
  • ekonomický subjekt má přístup k zmíněnému budoucímu ekonomickému prospěchu, kontroluje jej a kontroluji přístup ostatních subjektů k dané položce ekonomických zdrojů,
  • transakce či operace, která vedla k právu ekonomického subjektu kontrolovat a užít budoucí ekonomický prospěch, se uskutečnila v minulosti.
Aby mohlo být aktivum považováno za aktivum v pojetí účetním, požaduje se splnění dalších podmínek:
  • budoucí ekonomický prospěch musí být očekávaný s dostatečnou mírou jistoty a musí být prokazatelný,
  • každá položka aktiv musí být s dostatečnou spolehlivostí ocenitelná.
Mezi řadou hledisek pro klasifikaci aktiv pro potřeby účetního výkaznictví dominuje hledisko časové (aktiva dlouhodobá a krátkodobá) a hledisko základních cyklů v účetní jednotce (aktiva stálá a oběžná).
nahoru