Úvod

Tento učební text je určen pro pracovníky textilního odvětví, kteří aby byli úspěšní v podnikání, se v praxi setkávají s nutností vyvážet své hotové produkty, nebo dovážet různé zboží. Tím je posílena jejich schopnost uspět na konkurenčním trhu. Řeším zde otázku, a to z praktického hlediska, jak obchodovat se zahraničními partnery. Vycházím ze skutečnosti že ten, kdo umí a zná problematiku zahraničního obchodu, ovládá i problematiku tuzemského obchodování. Opačně tento přístup pak neplatí. Nekladu si za cíl vyčerpávajícím způsobem uvést veškeré podrobnosti o mezinárodních operacích, ale chci zde uvést ty nejčastější, základní operace, které se v zahraničním obchodě objevují.

V závěru jednotlivých kapitol jsou uvedeny kontrolní otázky, které slouží k upevnění znalostí probraného okruhu problému a současně jako zpětná vazba pro studenty, zdali pochopili přednesený problém.

Tento základní text o mezinárodních obchodních operacích, rozvíjejí další texty, jako např. mezinárodní platební styk, obchodní vyjednávání a další, včetně ovládání znalostí technických a právních předpisů. Zcela záměrně se jen okrajově dotknu pohledu na zahraniční obchod z pohledu makroekonomie a maximální pozornost budu věnovat praktickému provádění zahraničního obchodu v podnikové praxi.

Tato skripta jsou rozdělena do čtyř základních částí. Vysvětlení základních odborných pojmů zahraničního obchodu, včetně jejich aplikace do praxe, určení rizik zahraničního obchodu a jejich eliminací, přiblížení typického vývozního případu. V závěru pak i obchodního dovozního případu. Zcela záměrně adekvátně měním pojmy, jako exportér, vývozce, prodejce a obráceně importér, dovozce a pod. Důvod je, že v praxi jsou tyto pojmy také libovolně používány a nejsou nijak rozlišovány.

Jako prioritní cíl si kladu, že student po úspěšném zvládnutí dané problematiky, bude schopen orientovat se v problematice vývozního nebo dovozního obchodního případu a bude schopen aktivně se zapojit a alternativně řešit konkrétní úkoly i problémy, které obchodní případ přináší.

Celý blok je zakončen testem, který má ověřit na kolik student pochopil uvedenou problematiku mezinárodních obchodních operací.

Autor.

Tento text neprošel textovou ani jazykovou úpravou.

Poznámka provozovatele

Když tento text vznikal, nepředpokládali jsem, že bude první, na kterém uplatníme výhodu elektronického prostředí a budeme ho aktualizovat. Neuvědomili jsme si, že právní prostředí se u nás mění rychleji než móda. Na druhé straně, zatímco se móda připravuje na novou sezónu v předstihu, naši zákonodárci stíhají náš vstup do Evropské unie na poslední chvíli.

Od 1.5.2004 se stane náš trh součástí společného trhu EU. Pro obchod s členskými zeměmi nahradí JCD statistické výkazy INTRASTAT. Zahraniční obchodní operace v původním pojetí se budou vztahovat jen na obchod s nečlenskými zeměmi a budou se řídit předpisy EU. Přestože ani k dnešnímu dni není vše jasné, zařadili jsme do kurzu alespoň samostatnou kapitolu "Co se změní po vstupu do EU", kde budeme postupně aktualizovat stav podle vývoje předpisů a zkušeností podniků

mezinárodní obchodní operace

nahoru