Faktoring

ABC... | ABC - F

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

metoda financování a zajišťování krátkodobých pohledávky vznikajících při prodeji zboží a služeb. Je vhodná pro dodavatele sériových výrobků, zejména spotřebního zboží, pokud prodávají relativně stabilnímu okruhu odběratelů.
Jde o globální prodej budoucích krátkodobých pohledávek specializované faktoringové společnosti (faktorovi), která zajišťuje jejich inkaso. Právním základem pro vztah mezi faktorem a jeho klientem je faktoringová smlouva, která se uzavírá dlouhodobě. Vymezuje okruh obchodů, kterých se úmluva bude týkat, rozsah poskytovaných služeb a povinnosti obou zainteresovaných stran. Faktor může také ručit za úhradu pohledávek a přebírá tak riziko platební neschopnosti i platební nevůle odběratelů. Pokud kupující nezaplatí, hradí příslušnou částku faktor, který potom vymáhá pohledávku i soudní cestou.
Odměnou za poskytované služby faktorem je dohodnutý procentuální podíl z fakturované ceny. Výše podílu je závislá na bonitě odběratelů, objemu obratu, rizikovosti odbytových trhů aj.
nahoru