Hospodářský výsledek podniku

ABC... | ABC - H

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je dán rozdílem nákladů a výnosů. Ten se dělí na hospodářský výsledek z provozní činnosti, z finančních operací a mimořádný. Hospodářský výsledek za účetní období se liší od rozdílů příjmů a výdajů za účetní období. Podle zásady věrného obrazu hospodářské a finanční situace se do hospodářského výsledku promítají existující rizika a možné ztráty ještě před jejich možným vznikem. Náklady a výnosy, příjmy a výdaje se přiřazují k tomu období, jehož se věcně týkají. Hospodářský výsledek se upravuje v souvislosti s tvorbou rezerv, opravných položek, přechodných položek, dohadných položek a kurzových rozdílů.
nahoru