Investice v účetnictví

ABC... | ABC - I

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

bývají v současné době vymezovány jako nabývání takového aktiva, od něhož se očekává, že v budoucnu přinese ekonomický prospěch.
Pojem investice není totožný s naším pojmem investiční majetek, kam jsou zahrnovány tzv. stálá aktiva, tzn. včetně dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a naopak nejsou zahrnovány krátkodobé investice.
Investice se pro potřeby účetního vykazování klasifikuje z časového hlediska na dlouhodobé a krátkodobé, kdy hranice mezi oběma kategoriemi je závislá na očekávané době užitečného působení daného aktiva u účetní jednotky a je stanovena na jeden rok.
nahoru