obchodní dovednosti > obchodní korespondence > Personální záležitosti

Personální záležitosti

Nabídka pracovního místa

Informace o volných místech poskytují inzeráty, média, Úřady práce apod. V nabídce volných míst je nutné jasně uvést, o jaké místo se jedná, jaké jsou naše požadavky a co můžeme nabídnout. Je zapotřebí uvést, s kým se můžeme v případě zájmu kontaktovat (jméno pracovníka, telefon).

Žádost o místo

Žádost o místo je písemnost, ve které o sobě uvádíme základní informace dle požadavků potencionálního zaměstnavatele. Naším cílem je zaujmout zaměstnavatele natolik, aby nás po přečtení žádosti vybral a pozval k osobnímu pohovoru. K žádosti o místo přikládáme pouze vyžádané materiály.

Životopis

V životopise se uvádějí informace týkající se občana, a to nejen osobní údaje, ale také dosažené vzdělání, státní a kvalifikační zkoušky, průběh zaměstnání, speciální znalosti a dovednosti. Především v současné době je kladen důraz na znalosti jazykové, uvádíme tedy, zda uvedený jazyk ovládáme aktivně či pasivně. Rovněž tak zahraniční stáže nemůžeme opomenout.

V současné době je dávána přednost strukturovanému (profesnímu) životopisu před životopisem psaným formou vyprávění.

Je dobré mít nachystán životopis se základními údaji a tento aktuálně upravovat a doplňovat podle požadavků na konkrétní pracovní místo (např. uvedení přehledu jednotlivých funkcí ve firmách s dobou výkonu této funkce).

Pracovní smlouva

Pracovní smlouvou vzniká pracovní poměr nejčastěji. Pracovní smlouva, její náležitosti, jsou upraveny v zákoníku práce, a to v § 28 a. n. Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon, který spočívá v souhlasném projevu občana a zaměstnavatele. Pracovní smlouva je uzavřena, když se účastníci shodli na celém jejím obsahu, tj. na všech podstatných a dalších náležitostech. Upozorňujeme, že pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednat s absolventy SŠ a VŠ, odborných učilišť a učilišť, kteří nastupují do pracovního poměru na práci odpovídající jejich kvalifikaci, dále mladistvými a zaměstnanci, o kterých to stanoví kolektivní smlouva. Zákaz neplatí, pokud fyzická osoba písemně požádá zaměstnavatele o sjednání pracovního poměru na dobu určitou.

Podstatné náležitosti pracovní smlouvy (§ 29 ZP):

 • druh práce
 • místo výkonu práce
 • den nástupu do práce

Další náležitosti pracovní smlouvy:

 • pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou
 • zkušební doba
 • platové podmínky
 • seznámení s bezpečnostními předpisy
 • délka pracovní doby
 • výpovědní lhůty
 • stanovení dovolené
 • souhlas s vysíláním na služební cestu
 • školení, rekvalifikace, studium apod.

Pracovní smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Jedno vyhotovení obdrží zaměstnanec a druhé zůstává zaměstnavateli.

Změny pracovního poměru - § 36 ZP

Obsah pracovní smlouvy lze změnit jen tehdy, dohodnou-li se na tom zaměstnavatel i zaměstnanec. Pokud byla pracovní smlouva uzavřena písemně, musí být i změna provedena písemně. Změna se může týkat nejen druhu vykonávané práce, ale i změny místa provádění práce. V tomto případě vyhotovujeme písemný "Dodatek k pracovní smlouvě" .

Skončení pracovního poměru - § 42 ZP

Pracovní poměr může být rozvázán několika způsoby, např. dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době. Důvody mohou být na straně jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Pracovní poměr rovněž končí uplynutím doby (pracovní smlouva je sjednána na dobu určitou), nebo smrtí zaměstnance.

Rozvázání pracovního poměru dohodou - § 43 ZP

Jestliže se dohodnou zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru dohodou, končí pracovní poměr dnem, na kterém se dohodli.

Důvod rozvázání pracovního poměru, pokud o to žádá zaměstnanec, uveden být nemusí, pokud o to žádá zaměstnavatel, důvod musí být uveden v případě, že to požaduje zaměstnanec. Dohoda musí být písemná a doručena druhé straně.

Skončení pracovního poměru výpovědí

Pracovní poměr, který končí výpovědí z jedné nebo druhé strany, skončí po uplynutí výpovědní lhůty, která je 2 měsíční. V případě výpovědi z organizačních důvodů je výpovědní lhůta 3 měsíce. Lhůta počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, tzn. že např. výpověď je doručena 25. 6. 2003, výpovědní lhůta počíná běžet od 1. 7. 2003, takže pracovní poměr skončí 31. 8. 2003 v případě 2 měsíční výpovědní lhůty. Výpověď musí být písemná a doručena druhé straně.

Výpověď daná zaměstnavatelem - § 46 ZP

Pracovní poměr v případě výpovědi skončí uplynutím 2 měsíční výpovědní lhůty, v případě výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. a) až c) uplynutím 3 měsíční lhůty. Zaměstnavatel musí výpověď zdůvodnit. V případě výpovědi z organizačních důvodů přísluší zaměstnanci 2 měsíční odstupné.

Výpověď musí být písemná a evidentně doručena (buď osobně – převzetí potvrdí zaměstnanec na kopii, nebo doporučeně do vlastních rukou).

Výpověď daná zaměstnancem - § 51 ZP

Zaměstnanec může dát výpověď zaměstnavateli z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a evidentně doručena. Výpovědní lhůta je rovněž dvou měsíční.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžitě zrušit pracovní poměr může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a to z důvodů, které jsou výslovně uvedeny v zákoníku práce. Musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem - § 53 ZP

V případě okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je nutno uvést důvod, který zaměstnavatele k tomuto kroku vedl. Mohou to být důvody uvedené pouze v zákoníku práce v § 53, např. zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin (podrobně § 53 odst. 1 písm. a), b), nebo porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem. Musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem - § 54 ZP

V případě tohoto výpovědního důvodu má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu. Výpovědní důvody jsou rovněž uvedeny v zákoníku práce, např. nepřeřazení zaměstnance na jiné místo do 15 dnů po předložení lékařského potvrzení, podle kterého nemůže dále zaměstnanec vykonávat práci bez vážného ohrožení jeho zdraví, nebo že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - § 58 ZP

Ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Písemné oznámení má být doručeno druhé straně alespoň 3 dny před dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Dohoda o hmotné odpovědnosti (§ 176 ZP)

Zaměstnavatel může uzavřít se zaměstnancem starším 18 let "Dohodu o hmotné odpovědnosti" . Jejím účelem je snížit riziko organizace v případě ztráty, poškození apod. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Dohoda může být uzavřena i s více zaměstnanci, ti pak odpovídají za zjištěný "schodek" společně.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodou o pracovní činnosti řeší zaměstnavatel přechodný nedostatek zaměstnanců. Jedná se o dohodu s rozsahem práce, která nemusí, ale může přesáhnout 100 hodin v kalendářním roce. Tato dohoda musí být písemná, jinak je neplatná. V dohodě jsou uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Dohoda o provedení práce

Dohodou o provedení práce řeší zaměstnavatel krátkodobý nedostatek zaměstnanců. Jedná se o dohodu s rozsahem práce do 100 hodin v kalendářním roce. Dohoda musí být písemná, jinak je neplatná. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol. sjednaná odměna za jeho provedení a zpravidla se v ní sjednává doba, v níž má být pracovní úkol proveden.

Pracovní posudek

Při skončení pracovního poměru si může zaměstnanec vyžádat Pracovní posudek, který je zaměstnavatel povinen v tomto případě vyhotovit. Jeho náplní je pouze zhodnocení kvality práce. S tímto posudkem musí být pracovník seznámen, v případě jeho nesouhlasu dochází k jeho přepracování. Pokud nedojde k dohodě o obsahu, může se pracovník obrátit na soud.

Osobní dopis

Při zvláštních příležitostech píší vedoucí pracovníci tzv. osobní dopisy. Používají se např. při jmenování do funkce, při význačných životních jubileích apod. Mají zvláštní formální úpravu. Na dopisním papíře je předtištěn název organizace, jméno a funkce vedoucího pracovníka Dopis se píše řádkováním 1,5 a odstavce začínají 5 úhozů od levé svislice. Místo a datum odeslání se píše na pravou stranu (měsíc se vypisuje slovem), je uvedeno vždy oslovení, adresa příjemce je na levé straně dole (řádkování 1).

E-mail

Písemnosti lze zasílat i elektronickou poštou – tzv. e-mail. I v tomto případě se na ně vztahují pravidla uvedená v ČSN 01 6910.

nahoru