Úvod

Úvodní slovo

Mnozí, a nyní máme na mysli studenty, se domnívají, že obchodní korespondence je předmět pro ně zcela zbytečný, především pak pro mužskou část studentů, protože "oni" přece písemnosti vyhotovovat nebudou. I když je možná vyhotovovat nebudou, mohou být v takovém postavení, že je budou podepisovat, a tedy musí vědět, co podepisují a za co jsou odpovědni. Zda je správná nejen formální, ale i věcná stránka.

Každý člověk se navenek prezentuje svým chováním a celkovým vystupováním, ale zároveň o jeho úrovni hovoří i písemný projev. Forma písemné korespondence je běžná a nutná v určitých případech, proto je třeba dodržovat určité důležité náležitosti.

Při sestavování písemné korespondence musíme zachovávat jazykovou správnost, i když to je někdy velmi obtížné, proto pokud budeme často sestavovat obchodní dopisy, je velmi výhodné mít po ruce Pravidla českého pravopisu. Sestavený dopis může být po slohové a stylistické stránce velmi dobrý a působivý, ale celkový dojem naprosto pokazí pravopisné chyby.

Při tvorbě obchodních písemností používáme běžně výpočetní techniku - textové editory. Tyto programy nám podstatným způsobem ulehčí práci, umožní vrátit se k původně uloženým textům, opravit jednoduše chyby, doplnit další údaje, změnit celkové uspořádání.

Je zapotřebí věnovat pozornost obsahu písemností, např. objednávkám, kupním smlouvám, ale i písemnostem z oblasti pracovního práva - výpovědím, abychom "naše" nedostatky nesváděli na někoho jiného v případě, že nesprávně uvedený údaj nebo výpovědní důvod bude předmětem soudního sporu. Je to zbytečné a sami sobě ušetříme nejen spoustu času, ale i finanční prostředky.

Nebudeme vypočítávat klady předmětu, ale můžeme konstatovat, že se znalostmi z obchodní korespondence se setkáme nejen v praxi, ale i v soukromém životě a měli bychom tedy vědět, kdy kterou písemnost použít a jakou má mít formu. Nezapomínejte, že "dopis" je naší vizitkou.

Předkládáme Vám tato skripta, která Vás seznámí s jednotlivými druhy používaných písemností, jejich sestavováním a v příloze uvádíme názorné ukázky obchodních dopisů. Při tvorbě skript jsme vycházely ze základní doporučené normy pro Úpravu písemností ČSN 01 6910 z listopadu 2002 a čerpaly z vlastních zkušeností.

nahoru