obchodní dovednosti > obchodní korespondence > Jednoduché právní listiny

Jednoduché právní listiny

Plná moc

Při právním úkonu je možno dát se zastupovat fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah oprávnění.

Plnou moc je možno vyhotovit buď s odvoláním na § 31 obč. zákoníku nebo s odvoláním na § 191 obch. zákoníku nebo s odvoláním na § 14 zák. práce či § 24 občanského soudního řádu.

Obchodní zákoník zná zvláštní druh plné moci, a to prokuru. Je to nejširší plná moc vůči třetím osobám. Osoba, které byla prokura udělena se nazývá prokurista a setkáme se s ní v obchodních společnostech.

Uznání dluhu

Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu a výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. Uznání dluhu musí být písemné, jinak je neplatné.

Půjčenou částku je nutno napsat číslem i slovem, je možno splácet i ve stanovených splátkách, datum vystavení – měsíc – je nutno napsat slovem, nikoliv číslem, tj. např. květen a nelze uvést pouze 5.

Prohlášení ručitele (§ 546 OZ)

Někdy může věřitel požadovat záruku na zajištění pohledávky. Ručení vzniká písemným prohlášením, ve kterém ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

Potvrzenka

Potvrzenka (stvrzenka, kvitance) se vyhotovuje písemně, potvrzuje se jí přijetí částky, uvádí se v ní důvod placení. V případě vystavení potvrzenky na velké částky je vhodné ověření notářem.

nahoru