Prošlupní ústrojí

Rozdělením osnovních nití do dvou rovin vzniká prošlup, do kterého se zanese útek. Vzájemná poloha jednotlivých osnovních nití a útků musí odpovídat požadované vazbě tkaniny. Výška prošlupu výšce zanašeče útku.

Osnovní nitě jsou navedeny v nitěnkách listového nebo žakárového brda. Soustava listů (listové brdo) se ovládá vačkami nebo listovým strojem. Pro výrobu vazebně složitějších vzorů se používají soustava zdvižných ovládaných žakárovým strojem. Prošlupní ústrojí se tedy dělí na: vačková prošlupní ústrojí, listové stroje a žakárové stroje.

Vačkové prošlupní ústrojí
Vačkové prošlupní ústrojí lze použít pouze při výrobě tkanin s jednoduchým provázáním (plátno, kepr, panama, ryps), přesněji pro vazby s maximálně 8 různě vázajícími osnovními nitěmi a 8 útky ve střídě vazby. Vačkové prošlupní ústrojí je řízeno vačkami. Počet a tvar vaček závisí na způsobu provázání osnovy s útky.

Vačkové prošlupní ústrojí
1 — hlavní hřídel, 2 — spodní hřídel, 3 — prošlupní vačka, 4 — prošlupní páka, 5 — objímka, 6 — táhlo, 7 — list, 8 — vodítko listů

Na obrázku je vačkové prošlupní ústrojí pro tkaní plátna. Na spodním hřídeli tkacího stroje 2, poháněném ozubeným převodem od hlavního hřídele stroje 1, jsou upevněny dvě drážkové vačky 3. Do jejich drážek zapadají kladky prošlupních pák 4. Ke koncům prošlupních pák jsou pomocí objímek 5 připojena táhla 6, spojená s listy 7. Svislou polohu listů při jejich činnosti zajišťují vodítka 8. Drážkové vačky listy stahují i zvedají (nucený stah i zdvih listu).

Listový stroj
Listový stroj je vhodný pro složitější vazby i vazební techniky. Některé listové stroje umožňují tkát tkaniny až s 25 různě vázajícími osnovními nitěmi. Listové stroje se řídí kartovým pásem (karty mají díry a plná místa) a nebo mikroprocesorem, proto počet útků ve střídě vazby je prakticky neomezen. Listové stroje jsou proti vačkovému prošlupnímu zařízení složitější a dražší.

Princip dvojzdvižného listového stroje
1, 2 — vačky, 3, 4 — nože, 5 — kartové ústrojí, 6, 7 — platiny, 8 — vahadlo, 9 — list

Vačky 1,2 ovládají protichůdný pohyb nožů 3, 4. Kartové ústrojí 5 řídí polohu platin 6, 7. Sníží-li se platina do záběru s nožem (v kartě je díra), je jím odtažena, platinové vahadlo 8 se vykloní a pákovým převodem se zvedne list 9. Není-li platina nožem zachycena (v kartě je plné místo), je list stažen do spodní roviny prošlupu. Každý list je ovládán dvěma platinami, které pracují střídavě pro liché a sudé útky — dvojzdvižný listový stroj.

Žakárový stroj
Používá se při výrobě tkanin s velkým počtem různě vázajících nití ve střídě vazby (damašky, brokáty). Jednotlivé nitěnky jsou zavěšeny na zdvižných šňůrách, ovládaných platinami. Velikost vzoru (počet osnov ve vzoru) je omezena počtem platin žakárového stroje. Žakárové stroje jsou řízeny nekonečným kartovým pásem nebo mikroprocesorem. Počet útků je opět prakticky neomezen.

Počet platin zaokrouhlený na celé stovky udává velikost žakárového stroje. Nejvíce se uplatňují čtyřstové, šestistové, osmistové a dvanáctistové žakárové stroje. Žakárové stroje řízené mikroprocesorem pracují i pro několik tisíc různě vázajících nití.

Princip jednozdvižného žakárového stroje:
1 — platina, 2 — nůž, 3 — vodorovné jehly, 4 — hranol, 5 — jehelní deska, 6 — jehelní zámek, 7 — platinová podložka, 8 — rošt, 9 — platinová šňůra, 10 — skleněný rošt, 11 — zdvižná šňůra, 12 — řadnice, 13 — nitěnka, 14 — závažíčko

Jednozdvižný žakárový stroj (používá se při ručním tkaní) má jednu nožovou skříň a jednu soustavu platin. Platiny 1 jsou uloženy v řadách a jsou zvedány noži 2. Nožů je tolik, kolik je řad platin, a jsou upevněny v nožové skříni. Příklon platin k nožům se děje pomocí vodorovných jehel 3, na něž působí karty vedené hranolem 4. Jehly jsou u hranolu vedeny jehelní deskou 5 a jejich zadní konce jsou uloženy v jehelním zámku 6. Jehel je tolik, kolik je platin. Platiny spočívají na platinové podložce 7 a ve spodní části mají krátké platinové šňůry 9. K platinovým šňůrám jsou připevněny svazky zdvižných šňůr 11 s nitěnkami 13. Stahování nitěnek do spodního prošlupu zajišťují závažíčka 14. U žakárových strojů s vyššími pracovními rychlostmi se místo závažíček používají pružinové nebo pryžové protitahy. Pohyb zdvižných šňůr usměrňuje skleněný rošt 10 a jejich správné pořadí a hustotu zajišťuje řadnice 12.

Po odklonění hranolu se vodorovné jehly srovnají do základní polohy a tím se všechny platiny přikloní k nožům. Hranol se otočí (do pracovní polohy přivede další kartu) a vrátí se směrem k vodorovným jehlám. Jehly, které mají v kartě díru zůstanou v základní poloze, příslušné platiny zůstanou přikloněny k nožům a při následujícím pohybu nožové skříně směrem nahoru se příslušné platiny a s nimi i svazky zdvižných šňůr zvednou. Naopak jehly, které mají v kartě plné místo, jsou kartou (plným místem v kartě) odsunuty, tím jsou příslušné platiny odkloněny od nožů, takže při následujícím pohybu nožově skříně je nože minou. Osnovy roztříděné do dvou rovin vytvoří prošlup.

Pro současné rychloběžné tkací stroje se používají žakárové stroje dvojzdvižné, které mají dvě soustavy platin a dvě nožové skříně. Jednu soustavu pro liché útky a druhou pro sudé útky a ovládání platin je například elektromagnetické.

nahoru