popularizace technické normalizace > Závaznost technických norem


Závaznost technických norem

Po přečtení této kapitoly budete mít jasno, zda jsou technické normy závazné, resp. kdy se stanou závazné.

Kdy se stane technická norma závaznou?

Technické normy nejsou obecně závazné. Závaznými se stanou až po určitých krocích:

  • uvedením ve smluvním vztahu, tj. ve smlouvě, v potvrzené objednávce. Pak je technická norma pro smluvní strany závazná a nezáleží na tom, zda se jedná o normu na úrovni mezinárodní (ISO), národní (např. ČSN, DIN), podnikové (PN). Pozor: Nezáleží ani na tom, zda smluvně dohodnutá norma byla již zrušena, případně nahrazena novou normou, např. normy ON. Dále je nutné upozornit na skutečnost, že není-li ve smluvním vztahu stanoveno, podle které normy budou výrobky dodávány, popřípadě není nic stanoveno o jakosti dodávaných výrobků, může se technická norma stát v případě sporu východiskem pro jeho řešení. Úroveň stanovená normou může být soudem považována za jakost obvyklou pro daný účel použití.
  • je-li na ni uveden odkaz v právním předpisu. Závazná je samozřejmě pro případy vyplývající z daného právního předpisu. Výskyt těchto případů je však ojedinělý a je snaha závaznost tímto způsobem neřešit.

Harmonizované normy a určené normy

Z hlediska závaznosti zvláštní postavení zaujímají tzv. harmonizované normy a určené normy. Jedná se o technické normy, které navazují na právní předpisy a jsou jako harmonizované a určené oznámeny ve Věstníku ÚNMZ (Úřadu pro technicko normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) včetně uvedení právního předpisu, ke kterému se vztahují (zpravidla k Nařízení vlády, které se vztahuje k určité skupině stanovených výrobků).

Pro harmonizované a určené technické normy platí, že splnění jejich požadavků se považuje za splnění požadavků právních předpisů s technickými požadavky (zpravidla se jedná o nařízení vlády ke stanoveným výrobkům). Je zde tedy možnost splnit požadavek právního předpisu splněním požadavků normy. Rovněž je možné požadavek právního předpisu splnit i jiným způsobem. Tato možnost má za cíl nebránit technickému rozvoji.

nahoru