popularizace technické normalizace > Stavba technických norem

Stavba technických norem

V této kapitole se dočtete, jaké kapitoly technické normy obsahují, jejich obsah a sled. Poznatky z tohoto článku můžete uplatnit při zpracování podnikových norem, určitě však vám usnadní orientaci v technických normách.

Probereme si dva příklady technických norem a to předmětovou normu a zkušební normu.

Popis stavby normy bude proveden na základě ČSN. Při vypracování podnikových norem je nanejvýš vhodné tuto stavbu přiměřeným způsobem dodržet, neboť se tím výrazně zvýší její vypovídací schopnost. Vaši partneři snadno v daných kapitolách najdou to, co tam očekávají a nebudou pracně hledat určitý údaj schovaný na místě, kde je ani nenapadne daný údaj hledat. Na prvních stranách je řada formálních údajů, další strany se vztahují k přejímané normě. Zkontrolovat!!!

Stavba zkušební normy

(podrobnosti viz MPN 1:2005, vydává ČNI)

První strana – viz příloha,

obsahuje informace:

 • o jakou normu se jedná – tj. Česká technická norma
 • datum vydání
 • název normy, stanovení názvu je vícestupňové. První název má uvést oblast kam norma patří, další názvy podrobněji specifikují předmět normy
 • označení normy: ČSN EN ISO + číselný znak a tzv. třídící znak 80 xxxx
 • cizojazyčné názvy
 • nahrazení předchozích norem, což je mnohdy potřebná informace, zejména hledáme-li zpětně podklady pro řešení reklamací
 • logo a informace o vydavateli

Druhá strana obsahuje národní předmluvu:

Obsahuje informace:

 • o změnách proti předchozím normám
 • o citovaných normativních dokumentech, dříve související normy
 • vypracování normy, tj. informace o:
  • zpracovateli
  • TNK – technické normalizační komisi, pod kterou norma spadá (pro třídu 80 je TNK 31 TEXTIL)
  • jméno pracovníka ČNI

Třetí strana uvádí u přejímaných norem:

 • že se jedná o evropskou normu
 • opět označení normy
 • název normy včetně cizojazyčných
 • informace o chválení CEN, povinnostech členů CEN a přehled členů CEN
 • ustanovení o copyrightu.

Čtvrtá strana může uvádět obsah.

Další strana uvádí předmluvu

Předmluva s informacemi, která komise normu vypracovala a téměř shodné informace ze strany tři.

Při zpracování podnikové normy je vhodné na této straně uvést tyto údaje:

 • označení normy, tj. "Podniková norma"
 • datum vydání
 • název normy
 • označení normy, tj. PN a číselný znak, v číselném znaku je vhodné zakomponovat rok vydání
 • nahrazení předchozích norem, včetně změn oproti předchozí normě
 • kdo normu vydal, tj. organizaci
 • související normy či citované normy
 • kdo normu vypracoval, schválil.

Jednotlivé kapitoly vlastní technické normy - zkušební normy:

Předmět normy

Předmět normy – stručný popis k určení předmětu normy a vymezení použitelnosti normy

Citované normativní dokumenty

Citované normativní dokumenty – nebo Odkazy na normy – uvádí přehled norem, které jsou v normě citovány (na které jsou uvedeny odkazy), tj. normy nezbytné pro použití uvedené normy.

Termíny a definice

Termíny a definice – pokud je to potřebné uvádí definice pojmů, které je vhodné jednoznačně v normě vysvětlit. Pokud je potřeba uvedou se i zkratky a značky.

Postata zkoušky

Postata zkoušky – stručný popis v čem spočívá provedení zkoušky.

Zkušební zařízení

Zkušební zařízení – popis zkušebního zařízení zpravidla včetně požadavků na zkušební zařízení z metrologického hlediska.

Zkušební vzorky

Zkušební vzorky – popis odběru vzorků, přípravy zkušebních vzorků včetně stanovení jejich rozměrů a počtu a způsobu odběru

Klimatizování

Klimatizování – popis postupu klimatizování, řešeno zpravidla odkazem na příslušnou normu

Postup zkoušky

Postup zkoušky – popis vlastního postupu zkoušky, musí být stručný, bez zbytečných slov a jednoznačný, aby byla zajištěna z hlediska provedení stanoveného postupu maximální reprodukovatelnost při jednotlivých zkouškách v jednotlivých zkušebnách.

Vyhodnocení zkoušky, výpočet

Vyhodnocení zkoušky, výpočet – stanoví postup zpracování získaných dat s cílem získat údaj (údaje) pro jednoznačné vyhodnocení výsledku zkoušky. Důležité je dodržet uvedení údajů se stanovenými měřicími jednotkami.

Protokol o zkoušce

Protokol o zkoušce – stanoví údaje, které musí protokol obsahovat. Kromě výsledků jsou požadovány zpravidla údaje:

 • odkaz na zkušební metodu – normu
 • použité ovzduší (klimatizace)
 • vzorcích: specifikace vzorků, počet atp.
 • dosažené výsledky a výsledek jejich vyhodnocení – výpočet
 • informace o skutečnostech, které mohly ovlivnit výsledky zkoušky
 • datum a podpis pracovníka odpovědného za provedení zkoušky

Přílohy (mohou být)

Přílohy – slouží k vysvětlení či doplnění textu normy. Rozdělujeme je z hlediska závaznosti na informativní a normativní, normativní jsou závazné.

Poznámka: Normy jsou obecně nezávazné. Uvedená závaznost normativní přílohy se vztahuje k deklarování, podle jaké metody byla zkoušky provedena. Tj. uvedu-li odkaz na danou zkušební metodu, musím se jí řídit i podle normativní přílohy.

Stavba jednotlivých zkušebních norem se trochu liší podle období, ve kterém vznikly, případně podle toho, které kapitoly byly pro danou normu potřebné. Příklad zkušební normy na úrovni PNJ je uveden v příloze č. 1. Při zpracování podnikové zkušební metody lze jako vzor přiměřeným způsobem využít i zkušební normu ČSN novějšího vydání.

Stavba předmětové normy

Obsah prvních stran u předmětové normy je identický se zkušebními normami. Půjdeme tedy přímo k jednotlivým kapitolám předmětových norem.

Jednotlivé kapitoly předmětové normy:

Předmět normy

Předmět normy – stručný popis k určení předmětu normy a vymezení použitelnosti normy

Normativní odkazy

Normativní odkazy - uvádí přehled norem, které jsou v normě citovány (na které jsou uvedeny odkazy), tj. normy nezbytné pro použití uvedené normy

Termíny a definice

Termíny a definice – pokud je to vhodné, uvádí definice pojmů, které je nutné jednoznačně v normě vysvětlit. Pokud je potřeba uvedou se i zkratky a značky

Kapitola obsahující požadavky

Kapitola obsahující technické požadavky.

Názvy kapitol mohou být:

 • Vlastnosti
 • Specifikace
 • Technické požadavky
 • Užitné vlastnosti
 • Vlastnosti
 • Základní požadavky
 • Požadavky podle namáhání nebo podle použití
 • Rozměry
 • Doplňující ukazatele atp.

V této kapitole jsou uvedeny konkrétní hodnoty k jednotlivým ukazatelům zpravidla v tabulkové formě – viz příklad tabulky v čl. 9.2.2

Zkoušení

Zkoušení – uvádí zpravidla doplňující ustanovení pro zkoušení, např. kterou variantu ve zkušební metodě zvolit, pokud zkušební metoda uvádí varianty postupu. Případně uvádí odchylky od zkušebního postupu a v některých případech, kdy není potřebná zkušební metoda normalizována/vydána jako samostatná zkušební norma, je zkušební metoda popsána v předmětové normě v kapitole zkoušení. Toto řešení není však z hlediska technické normalizace optimální, přesto se stále více v rámci mezinárodní normalizace objevuje

Přílohy

Přílohy – slouží k vysvětlení či doplnění textu normy. Rozdělujeme je z hlediska závaznosti na informativní a normativní, normativní přílohy jsou závazné.

Poznámka: Normy jsou obecně nezávazné. Uvedená závaznost normativní přílohy se vztahuje k deklarování, podle jaké metody byla zkoušky provedena. Tj. uvedu-li odkaz na danou zkušební metodu, musím se jí řídit i podle normativní přílohy.

nahoru