popularizace technické normalizace > Právní předpisy k technické normalizaci

Právní předpisy k technické normalizaci

Znát vazbu technické normalizace a právních předpisů je pro techniky velmi vhodné a pro výrobce stanovených výrobků je to naprostou samozřejmostí. Základní informace o zákonech a nařízeních vlády pro oblast textilního průmyslu naleznete v tomto článku.

Zákon o technických požadavcích na výrobky

Základním právním předpisem je zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění.

V oblasti technické normalizace stanoví:

 • definuje, co je česká technická norma (ČSN)
 • říká, že ČSN není obecně závazná.
 • vysvětluje pojmy harmonizovaná norma, určená norma.
 • popisuje zabezpečení tvorby ČSN a stanoví podmínky tvorby a vydávání ČSN. Stanoví jakou úlohu v uvedených činnostech má Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví i Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jako všechny právní předpisy se jedná o dokument, který je značně nečtivý a proto pro podnikovou praxi vybírám to podstatné:

 • vydávaných normách, zrušených normách a o změnách norem se dozvíme z Věstníku ÚNMZ, který je v tištěné formě (je placená) i elektronické formě – viz www.unmz.cz (zdarma)
 • oznámení o tom, které normy jsou harmonizované a určené se dočteme ve Věstníku ÚNMZ
 • ÚNMZ má oprávnění uložit pokuty za neoprávněné označení dokumentu značkou ČSN a neoprávněné rozmnožování nebo šíření technických norem nebo jejich částí, tzn. že označení ČSN může použít pouze organizace pověřená vydáváním českých technických norem (ČSN) a kopírování a další šíření kopií je možné jen se souhlasem pověřené organizace. Pozn. Pověřenou organizací je ČNI – Český normalizační institut.

Nařízení vlády

Právními předpisy navazujícími na zákon č. 22/1997 Sb. jsou nařízení vlády. Přehled nařízení vlády, která se vztahují k textilu:

 • Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví výrobky k posuzování shody
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 • Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
 • Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
 • Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

Další právní předpisy

Další právní předpisy, které se vztahují na textilní a oděvní průmysl a doplňují problematiku, která je řešena v technických normách:

 • Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění vymezuje některé pojmy, uvádí ustanovení o poctivosti prodeje, zakazuje klamání zákazníka, hovoří o informačních povinnostech včetně značení. Poznámka: Konkrétní požadavky na značení textilií a textilních výrobků stanoví ČSN 80 3010
 • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu. Vyhláška stanoví zejména tyto požadavky:
  • označování materiálů celým názvem, nikoliv zkratkou. Odpovídající druhové názvy jsou uvedeny ve vyhlášce. Nutno uvádět tyto druhové názvy, nikoliv názvy obchodní
  • podrobná pravidla pro označování
  • smluvní přirážky používané k výpočtu hmotnosti jednotlivých druhů vláken
  • seznam výrobků, které nepodléhají povinnému značení materiálového složení.
  • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1992 Sb., kterou se stanoví postupy
  • pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken
 • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 94/1992 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken
 • Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, který mimo jiné uvádí problematiku jakosti a množství, záruky za jakost. Podrobněji viz kapitola 6.3
 • Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění, který mimo jiné uvádí rovněž problematiku množství, jakosti a záruky za jakost. Podrobněji viz kapitola 6.3.
nahoru