základy textilních technologií > technologie předení > Základní technologické postupy při výrobě bavlnářských a vlnařských přízí

Základní technologické postupy při výrobě bavlnářských a vlnařských přízí

Obecný technologický postup při výrobě příze

Technologický postup je vlastně vyznačený výrobní předpis, který je závazný pro výrobu příslušného druhu příze. Měl by obsahovat všechny příslušné dílčí operace a následně pak seřízení strojů, způsoby kontroly apod. sebemenší odchylka od technologického postupu pak může mít za následek výrobu nekvalitní příze.

Tak jako existuje celá řada rozmanitých přízí, tak vlastně musí existovat pro výrobu každé takové příze její technologický postup. To znamená, že při různých způsobech výroby nemusí proběhnout všechny známé operace a rovněž tak řazení jednotlivých strojů a operací v technologickém postupu může být rozličné.

Velmi obecně bychom mohli technologický postup seřadit do těchto operací:

  • Příprava materiálu k předení (materiál se vyskytuje ve formě chomáčků)
  • Výroba polotovarů (výroba délkových textilií - pramen a přást)
  • Výroba příze ( v operaci dopřádání)
  • Dokončovací práce

Příprava materiálu k předení

Materiál přichází do přádelen silně slisovaný v balících. Proto jej musíme nejdříve rozvolnit, pročechrat a následně promísit, abychom získali homogenní tj. stejnoměrnou směs.Tyto operace již mají velký vliv na stejnoměrnost a kvalitu budoucí příze. Dalším úkolem přípravy materiálu pro předení je jeho vyčištění od příměsí které v přízi nesmí být. U bavlny to jsou například kratičká vlákna, úlomky tobolek, listů, zbytky semen a ostatní nečistoty. U vlny se setkáváme s tzv. řepíky (rostlinnými nečistotami), potem, tukem, špínou apod. Tyto všechny nečistoty se odstraní důkladným pročechráním, vyklepáním a nebo praním a karbonizací u vlny. Téměř čisté vlákenné chomáčky se předkládají mykacímu stroji. Při zpracování lněných vláken se zaměřujeme na odstranění pazdeří a nekvalitních vláken.

Výroba polotovarů

Z neuspořádaných chomáčků vláken musíme postupně vyrobit přízi. Nejdříve tedy začneme vyrábět první délkovou textilii - pramen. Vyrobíme jej na mykacím stroji, kde došlo k úplnému rozvláknění chomáčků až na jednotlivá vlákna. Ta se částečně urovnala do rovnoběžné polohy a vytvořila na konci stroje pavučinu. Ve velké většině technologických postupů z ní vyrobíme na výstupu z mykacího stroje pramen, pouze při výrobě vlnařské mykané příze, pomocí řemínkového rozdělovače, který je umístěn na konci mykacího složení, přást.

Vyrobený pramen pak dále několikanásobně družíme a protahujeme. Touto operací dochází ke zlepšení stejnoměrnosti a částečnému ztenčení pramenů v závislosti na požadavcích výroby. V některých technologických postupech bývá zařazena operace česání, která má za úkol zvýšit paralelizaci vláken a jejich čistotu odstraněním všech zbylých rostlinných nečistot a příliš krátkých vláken.

Zpracováváme-li vlnařské prameny, mohou se tyto spolu mísit na melanžérech. Můžeme tak vyrobit směs různých textilních materiálů nebo různých barev. Někdy můžeme zařadit i operaci zušlechťování pramenů. Při těchto operacích, kterými mohou být např. žehlení česanců, jejich barvení a potiskování, dodáváme vláknům jejich konečné vlastnosti a podobu.

Závěrem se vyrobené a upravené prameny dalším ztenčením a zpevněním přetvářejí v přást. Zpevnění je provedeno zákrutem trvalým - pravým nebo nepravým, který je vytvořen pomocí zaoblování. Z předpřádacích strojů se přást předkládá poslednímu stroji v technologickém postupu - stroji dopřádacímu.

Výroba příze

Příze se může vyrábět na různých typech dopřádacích strojů v operaci dopřádání. Jejich úkolem je předložený přást dále zjemnit protažením až na výslednou jemnost příze a takto protažený přást zpevnit zákrutem a hotovou přízi navinout na potáč nebo cívku.

Přízi většinou vyrábíme na prstencových dopřádacích strojích, které dokáží vyrobit velmi jemnou přízi. Existují však i jiné dopřádací stroje, které vyrábějí nitě různými způsoby. Druhý nejrozšířenější způsob výroby příze je dopřádání rotorové. Nevyrobí sice přízi tak jemnou, ale jeho rychlost je několikanásobně vyšší. Rovněž existuje celá řada dalších způsobů dopřádání, při kterých se nitě vyrábí rychlostí až 600 m/s. Tyto stroje řadíme do oblasti tzv. nekonvenčních způsobů dopřádání.

Dokončovací práce

Dokončovací práce mají za úkol upravit vyrobenou přízi za účelem zlepšení jejích vlastností. Řadíme sem např. operace soukání, skaní, paření apod.

nahoru