Šeky

Právní úprava šeků

Šeky patří mezi klasické a stále široce rozšířené platební nástroje. Jejich obliba ve světě je však diferencovaná, a tak se s šeky můžeme setkat především v anglicky mluvících zemích. V našem prostředí nejsou šeky tak frekventované.

Pro celosvětový rozvoj směnečných a šekových obchodů bylo nezbytné sjednotit směnečné a šekové zákony a zvyklosti. Existují dvě oblasti, podle kterých jsou upravovány směnečné a šekové zákony. Jde o oblast:

 1. Oblast Ženevské konvence, ke které se postupně připojily téměř všechny státy na světě.
 2. Oblast anglosasská - jedná se o druhý směnečný a šekový systém, členové jsou angloamerické státy. Systém se liší v některých náležitostech šeků

V ČR jsou náležitosti šeků upraveny Směnečným a šekovým zákonem č. 191/1950 Sb., který vychází z Ženevské konvence.

Šekový zákon nestanoví žádnou obecnou definici šeku, ta je stanovena šekovými náležitostmi. Tyto náležitosti se dělí na podstatné a nepodstatné.

Podstatné náležitosti:

 • označení, že jde o šek
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu
 • jméno toho, kdo má platit (šekovníka )
 • údaj místa, kde má být placeno
 • datum a místo vystavení šeku
 • podpis výstavce

Nepodstatné náležitosti

 • číslo šeku
 • údaj osoby, které má být šek vyplacen
 • číslo šekového účtu
 • druhý údaj peněžní částky (např. jednou slovy a podruhé číslicemi)

Chybí-li některá z podstatných náležitostí, nemůže být listina považována za šek, chybí-li nepodstatná náležitost, může být ohrožena kvalita šeku.

Doporučení

Banky doporučují svým klientům, kteří přijímají šek od svých zahraničních partnerů, aby si při převzetí šeku zkontrolovali, zda jsou na šeku vyplněny všechny náležitosti (kolonky). I když klient nezná zpaměti všechny podstatné náležitosti šeku, tiskopis šeku je vždy vytištěn bankou, u které můžeme předpokládat, že ví, které náležitosti jsou podstatné. Pak si již klient pouze uhlídá, že všechny předtištěné kolonky jeho obchodní partner vyplnil a tím je šek po formální stránce správný.

Definice

Výstavce šeku dává příkaz bance, u které má otevřený účet (šekovníkovi), aby zaplatila osobě uvedené na šeku nebo doručiteli šeku příslušnou šekovou částku.

Banka (šekovník) odepíše částku z účtu výstavce šeku.

Tiskopisy šeků nebo šekovou knížku dává zákazníkovi banka, která vede jeho účet.

Šek je možné využít:

 • při placení za zboží a služby
 • k výběru hotovosti z účtu, ke kterému byly šeky vydány

Šeková knížka

Soubor šeků - knížka obsahující prázdné (nevyplněné) šeky, které dá banka k dispozici majiteli běžného účtu. Majitel účtu a osoby oprávněné disponovat s penězi na účtu mohou využívat jednotlivé šeky.

Šekovník

Osoba, která má proplatit šek. V roli šekovníka vystupuje banka, která dala k dispozici šeky (šekovou knížku) tomu, kdo má u ní otevřený účet.

Druhy šeků

Bankovní šek

Bankovní šek je bezhotovostní platební nástroj, který poskytuje jeho příjemci jistotu proplacení, neboť jeho výstavcem je banka. Šek je žadateli vydán ihned po uhrazení částky šeku. Bankovní šek se vyskytují v různých modifikacích jako např. International Money Order.

Banka na vrub účtu svého klienta popř. neklientovi proti složené hotovosti částky šeku + poplatku za vystavení šeku vystaví krytý šek, který následně předá žadateli o vystavení šeku.

Žadatel tímto obdrží bankovní šek na jím požadovanou částku (na Kč nebo cizí měnu) a ve prospěch jím určeného klienta (obchodní partner, popř. soukromá osoba, jakákoliv organizace).

V případě, že bankovní šek není realizován, může se vrátit v pobočce, která šek vystavila. Je potřeba vyplnit "Příkaz k vrácení bankovního šeku" a předložit originál šeku. Poté banka ihned vyplatí prostředky zpět (na účet, popř. v hotovosti).

V případě ztráty nebo odcizení bankovního šeku je potřeba vyplnit "Příkaz k odvolání bankovního šeku". Prostředky za tento šek jsou klientovi připsány na účet popř. vyplaceny v hotovosti až po uznání jeho odvolání zahraniční bankou - šekovníkem. Zahraniční banka potvrdí, že šek ještě nebyl proplacen a zašle zpět na banku, která šek vystavila peněžní prostředky (mínus poplatky).

Soukromý (klientský) šek

Šek, jehož výstavcem je fyzická nebo právnická osoba jiná než banka. Jedná se zpravidla o šek ze šekové knížky, kterou obdržel majitel ke svému účtu vedenému u určité banky (tato banka vystupuje v roli šekovníka).

Kvalita šeku se odvíjí od bonity výstavce, v době vystavení šek nemusí být krytý.

Při předložení šeku příjemcem ze šeku k výplatě mohou nastat tyto 3 způsoby proplacení šeku:

 1. šek je vystaven klientem (dlužník ze šeku) jednoho peněžního ústavu (KB) a příjemce ze šeku je klient jiného peněžního ústavu (ČSOB). Pak placení ze šeku probíhá:
  • příjemce ze šeku jej předloží u své banky (ČSOB)
  • pak banka příjemce ze šeku (ČSOB) tento šek zasílá vždy k inkasu, tj. proplácí částku šeku až na základě obdržených prostředků od šekovníka (KB). Tato transakce může trvat i několik dní. ČSOB musí šek fyzicky zaslat na kontrolu k šekovníkovi (KB). Šekovník kontroluje podpis svého klienta a především krytí šeku.
  • šekovník po kontrole zašle finanční prostředky na banku příjemce ze šeku (ČSOB)
  • ČSOB následně připíše prostředky na účet svého klienta, popřípadě vyzve neklienta k výběru hotovosti. Částky šeku je vždy snížena o poplatky obou bank.
 2. výstavce i příjemce ze šeku jsou klienti stejného peněžního ústavu (např. KB), avšak šek je předložen v jiném městě. (výstavce z KB FM - příjemce z KB Pardubice).
  • příjemce ze šeku jej předloží v pobočce KB v Pardubicích
  • pobočka v Pardubicích předložený šek nezasílá fyzicky k inkasu, ale šek proplatí příjemci ihned po autorizaci , tj. kontaktování pobočky, která vede účet výstavce šeku. Tato pobočka ihned oznámí pobočce, která šek proplácí, že šek je správně podepsán a je krytý.
  • poté pobočka v Pardubicích může šek proplatit. Šek může být proplacen v hotovosti nebo na účet klienta, vždy sníženo o poplatky bank.
 3. pokud příjemce ze šeku není klientem žádného peněžního ústavu, platí zásada, že by měl navštívit ten peněžní ústav, který je na šeku napsán jako šekovník. Tento šekovník mu proplatí šek ihned, popř. po autorizaci. Šek je poté vyplacen v hotovosti, snížen o částku poplatků.
  Pokud v místě bydliště klienta není šekovník, tj. příjemce ze šeku může mít zahraniční šek, navštíví kteroukoliv banku, která mu šek převezme k inkasu.
  Tento princip proplácení šeků se uplatňuje i u šeků ze zahraničí, tj. česká banka vždy zašle šek vystavený např. španělským výstavcem ke kontrole do španělské banky.
  Soukromé šeky mohou být vystaveny v Kč nebo v cizí měně. Tyto šeky se používají především k výběru hotovosti z účtu a nebo při placení v obchodním styku.

Cestovní šeky (CŠ)

Jedná se o rozšířený platební instrument v oblasti cestovního ruchu. První CŠ vydal Thomas Cook v roce 1874 na základě přání zákazníků, aby jim poskytl cestovní ceninu, kterou by mohli směnit za hotové peníze kdekoliv na světě. Tehdy stačil na výměnu CŠ za hotovost pouze jeden klientův podpis, od roku 1929 byl zaveden systém 2 podpisů, který chrání šeky před zneužitím.

Dnes Cestovní šeky vydávají finanční instituce (American Expraess, Thomas Cook, VISA, CITYCORP)

Bývají vystaveny na nejfrekventovanější měny v jejich příslušných nominálních hodnotách.

Definice

CŠ je písemný příkaz finanční instituce, která šek vystavila s předepsanými náležitostmi a s podpisem osoby, jíž byl šek vydán, aby místo, které šek akceptuje, vyplatilo doručiteli proti jeho 2. podpisu na šeku (kontrasignace) částku na šeku uvedenou.

Výhody CŠ:

 • vysoká bezpečnost, která je dána systémem 2 podpisů, kdy je jeho použití také vázáno na prokázání totožnosti majitele
 • používání CŠ není vázáno na vlastnictví účtu v bance
 • šeky lze uplatnit téměř ve všech bankách a směnárnách na celém světě, přijímají je i mnozí poskytovatelé služeb
 • většinou mají neomezenou platnost
 • lze je nabídnout ke zpětnému odkupu

Nevýhody CŠ:

 • s nákupem a užitím šeků je spojena vysoká provize, kdy při zakoupení šeku je nutno zaplatit nominální hodnotu šeku a k tomu provizi, která je okolo 1% z nominální hodnoty, výplata šeku je pak spojena s snížením nominální hodnoty o provizi 2-4%, někdy i 10%.
 • denominace (částka, na kterou šek zní), nemusí odpovídat potřebám účastníka
 • CŠ představují vázané likvidní prostředky, neboť je musíme zaplatit v okamžiku jejich převzetí
 • použití je vázáno na majitele, nejsou přenosné

Podmínky použití šeků:

 • při nákupu cestovních šeků se kupující podepíše na šek na místě k tomu určeném (může být označeno např. "Signature of holder")
 • při proplácení šeku se majitel podepíše podruhé, tj. šek kontrasignuje na vyznačeném místě (může být označeno "To by signed in the presence of Paving Agent")

Druhý podpis musí být proveden v přítomnosti proplácejícího úředníka, který zkontroluje, zda jsou oba podpisy shodné. Pokud jsou podpisy shodné, lze šek proplatit.

V případě ztráty či odcizení cest. šeků má jejich původní majitel nárok na jejich bezprostřední náhradu při dodržení jednoduchých pravidel:

 1. Cestovní šeky podepíšete ihned při jejich převzetí v pobočce banky na místě jejich prvního podpisu. Spolu s cestovními šeky obdržíte prodejní list, který slouží jako doklad o jejich právoplatném nabytí a na základě kterého můžete žádat o náhradu
 2. Po obdržení cestovních šeků si poznamenáte sériová čísla svých šeků
 3. Cestovní šeky a k nim obdržený prodejní list si uschováte odděleně na bezpečném místě
 4. Šeky opatříte 2. podpisem zásadně až před přijímajícím pracovníkem při jejich realizaci.

V případě ztráty v zahraničí je potřeba zatelefonovat emitující organizaci (nikoliv bance, kde je klient koupil) s žádostí o poskytnutí náhrady. Náhradní šeky obvykle majitel obdrží do 24 hodin.

Telefonní čísla najdete na zadní straně prodejního listu. Středisko by Vám mělo vyřídit náhradu ještě za pobytu v zahraničí.

Způsoby inkasa šeků

Šek je vždy splatný na viděnou. Aby mohl být šek proplacen, musí být provedena jeho cenzura (kontrola všech náležitostí). Pak teprve může být přistoupeno k inkasu šeku.

Lhůty pro předložení a proplacení šeku

Šek nemá datum splatnosti, ale každý šek musí být předložen do banky k zprostředkování úhrady. Cestovní šeky mají většinou neomezenou platnost, bankovní a soukromé šeky musí být v určité lhůtě předloženy bance k inkasu. Ženevská konvence udává tyto lhůty pro předložení šeku:

 1. šek vydaný a splatný ve stejném státě platí lhůta 8 dní
 2. šek vydaný v jednom státě, splatný v druhém státě stejného světadílu, platí lhůta 20 dnů
 3. šek je vydaný v zemi jednoho světadílu a splatný v zemi jiného světadílu, platí lhůta 70 dnů

V rámci proplacení šeku mohou nastat dvě situace:

 1. Šek může být promptně proplacen majiteli šeku a následně zaslán šekovníkovi k honorování, tzv. "okamžité proplacení šeku" (bankovní šeky, soukromé šeky u stejného peněžního ústavu, cestovní šeky)
 2. Šek bývá bankou převzat k inkasu - k inkasu bývají přebírány šeky – soukromé na jiný peněžní ústav, bankovní, na kterých nelze ověřit podpisy výstavce, dále pak šeky, které jsou poškozeny…
nahoru