obchodní dovednosti > platební styk > Dokumentární akreditiv

Dokumentární akreditiv

(Letter of credit – L/C)

Je jedním z nejdůležitějších platebních instrumentů při financování vývozu a dovozu zboží, ale i v rámci tuzemských kontraktů.

Definice

Je to písemný závazek banky vystavený na základě žádosti jejího klienta, že poskytne třetí osobě (beneficiantovi) určité plnění, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky.

V ČR je akreditiv definován v obchodním zákoníku v § 682. Ve většině zemí však nejsou dokumentární akreditivy upraveny zákony. Vztahy mezi zúčastněnými stranami (kupujícím, prodávajícím a jejich bankami) jsou upraveny v Jednotných zvyklostech a pravidlech pro dokumentární akreditivy. Tato jednotná pravidla vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži a jsou všemi bankami dodržovány.

Účastníci akreditivu

 • Příkazce akreditivu – většinou kupující (dovozce, dlužník), žádá svou banku o otevření dokumentárního akreditivu ve prospěch svého dodavatele
 • Banka příkazce akreditivu
 • Příjemce akreditivu - beneficiant, prodávající, předkládá bance doklady na jejichž podkladě banka proplácí částku akreditivu
 • Banka příjemce akreditivu

Postup při placení akreditivem

1Stanovení akreditivních podmínek – tj. kontrakt mezi klienty

V průběhu jednání o obsahové náplni kontraktu jsou zároveň dohodovány lhůty a podmínky dokumentárního akreditivu. Kompletní a přesně definované akreditivní podmínky jsou zárukou, že objednané zboží bude odesláno v dohodnutém termínu a za sjednanou cenu. Akreditiv je samostatnou transakcí, banky nejsou kontraktem vázány.

V rámci tohoto jednání mezi obchodními partnery je nutné domluvit přesné podmínky akreditivu, tj.:

 • datum platnosti - tj. poslední datum pro předložení dokumentů. Jedná se o důležité datum hlavně pro příjemce akreditivu (b), tj. prodávajícího, poněvadž když nestihne předložit dokumenty do tohoto termínu, akreditiv je po platnosti a výstavce (a) nemusí platit, i když zboží bylo vyrobeno a případně i odesláno. Datum platnosti se nerovná datum splatnosti !
 • datum pro odeslání zboží - opět jej prodávající musí stihnout. Toto je významný bod akreditivu pro obě strany – např. když kupující (a) odebírá např. vánoční ozdoby, lze právě v této podmínce zajistit, že prodávající zboží nepošle např. až v prosinci, tj. v době, kdy kupující již toto zboží pravděpodobně nestihne prodat.
 • dokumenty musí být předloženy do …do této kolonky při vystavení L/C musí výstavce vyplnit lhůtu, do kolika dnů musí beneficiant (b) předložit do své banky (B) dokumenty. V Jednotných pravidlech se doporučuje lhůta 21 dnů, v kontraktu si ale mohou obchodní partneři domluvit jinou lhůtu, např. 10 dnů (neměla by být kratší, mohlo by se stát, že beneficiant nestihne tuto lhůtu a připraví se o jistotu, že bude L/C proplacen).

Platí následující zásada:

datum pro odeslání zboží + počet dnů, dokdy musí beneficiant (b) předložit dokumenty do banky = datum platnosti

Např.

Datum pro odeslání zboží (vánoční ozdoby): 1.10.2003
Dokumenty musí být předloženy do: 21 dnů
Datum platnosti: 22.10.2003
 • dokumenty, které musí být prodávajícím (b) předloženy: např. faktura, letecký nákladní list, pojistka, osvědčení o kvalitě. Které dokumenty mají být v rámci akreditivů předkládány není v Jednotných pravidlech určeno, ale právě dokumenty jsou velice důležitou součástí L/C, protože za kontrolu dokumentů jsou banky zodpovědné.
  Dokumentů nemusí být hodně, je ale dobré, když se jedná o tzv. dispoziční dokumenty. Hlavně dopravní dokumenty dávají kupujícímu jasně najevo, že zboží bylo skutečně odesláno. Pokud je v rámci L/C např. předkládána jen faktura, je to téměř nesmysl, poněvadž prodávající si napíše fakturu, žádné zboží nepošle, ale banka A bude platit, poněvadž byla splněna podmínka akreditivu!!!

2.Otevření L/C

Na základě dohodnutých podmínek nebo podpisu kontraktu musí kupující (a) otevřít L/C ve prospěch prodávajícího (b). Kupující (a) svou žádostí o vystavení L/C žádá svou banku, aby ujistila prodávajícího, že jím dodané zboží (služba) bude po splnění předepsaných podmínek zaplaceno.

Banky mají speciální formuláře pro vystavení L/C. Banka převezme žádost od svého klienta a zhodnotí jeho bonitu. L/C otevře pouze tehdy, pokud se může spolehnout na to, že kupující poskytne krytí hotovostí nebo na bázi úvěru. Pouze u velmi bonitních klientů si může banka dovolit otevřít tzv. nekrytý akreditiv, to znamená, že si banka neblokuje hodnotu L/C na účtu klienta již před otevřením L/C.

V případě, že vystavující banka A souhlasí s otevřením L/C, přetypuje žádost klienta do swiftové podoby a zašle zprávu o otevření L/C (nikoliv peníze) na banku B. Banka B sdělí svému klientovi, že byl v jeho prospěch otevřen exportní L/C, tj. zasílá mu do firmy avízo o otevření L/C. V tomto avízu jsou přepsány všechny základní podmínky L/C, tj. ty podmínky, na kterých se kupující i prodávající předem dohodli ve smlouvě. Prodávající (b) musí zkontrolovat správnost tohoto avíza. Případné nesrovnalosti je potřeba ihned (prostřednictvím své banky) řešit.

Jakmile se prodávající dozví o otevření L/C ve svůj prospěch, začne buďto vyrábět zboží pro kupujícího (zboží může být specifické, pouze pro potřeby kupujícího, a proto jej prodávající nezačne vyrábět dříve, než se ujistí, že odbyt je zajištěn a že je v jeho prospěch vystaven L/C) a nebo již má zboží nachystané a může jej zaslat kupujícímu (vždy až tehdy, když se dozví o tom, že byl v jeho prospěch L/C vystaven!)

3.Výplata akreditivu

Prodávající uskutečňuje v podstatě dva úkony: zasílá zboží ve stanovené době (ne přes banku, banka zboží nekontroluje) a zároveň do své banky (B) nese dokumenty, které musí být předloženy pod L/C. Musí dodržet lhůtu pro předložení dokumentů (např. 21 dnů). Dokumenty musí být kompletní, bez chyb.

Předložené dokumenty (faktura, letecký nákladní list, pojistka, osvědčení o kvalitě) kontrolují obě banky - nejdříve banka B, která dokumenty obdržela od svého klienta (b) a pokud jsou dokumenty v pořádku, jsou předloženy v termínu, L/C je bankou B potvrzen, banka B ihned platí příjemci (b) částku akreditivu.

Pokud je L/C bankou B pouze avizován, banka B po kontrole dokumentů tyto zasílá na vystavující banku (A), která po jejich kontrole L/C proplácí - prostředky jsou hladkou platbu převedeny na banku B, ta je pak připíše na účet svého klienta (b). Vystavující banka (A) zároveň s platbou příjemci akreditivu uvolňuje dokumenty svému klientovi, tj. kupujícímu (a). Na základě dokumentů si pak kupující může převzít zboží.

V případě závady na dokumentech, např. nedodržení termínu, nepředložení všech dokumentů, žádná banka L/C neproplácí a banka A oznámí závady na dokumentech svému klientovi, tj. kupujícímu a ten se vyjadřuje:

 • souhlasí s proplacením (možné nedostatky - zpoždění o 2 dny, chybějící dokument byl omylem zaslán přímo na adresu kupujícího…)
 • nesouhlasí s proplacením

Z uvedeného vyplývá, že pokud by prodávající (b) některou z podmínek akreditivu přesně nedodržel, kupující ani jeho banka akreditiv nemusí proplatit!

Posouzení krytí L/C vystavující bankou

 • blokací finančních prostředků na účtu klienta ve výši 100 - 110% hodnoty L/C
 • odsouhlaseným úvěrem bankou
 • uzavřením zástavní smlouvy (na dluhopisy - státní, - né na věci nemovité)

Změny importního L/C

O změnu již vystaveného L/C žádá vždy výstavce L/C. Nejprve vždy proběhne jednání o změně mezi obchodními partnery, v případě shody názorů výstavce žádá o změnu (např. snížení částky - musí vždy příjemce (b) L/C souhlasit). L/C se dá změnit jen v případě, že s touto změnou souhlasí všechny 4 strany. V případě změn - zvýšení částky, prodloužení platnosti L/C (příjemce vidí, že nestihne zboží v daném termínu vyrobit a odeslat, tj. předložit dokumenty v bance) nebo prodloužení splatnosti L/C (dlužník chce platit později, než bylo původně sjednáno) nemusí banka výstavce s těmito změnami souhlasit, pak se změna L/C neuskuteční.

Pokud se jedná o změny, které nezasahují do placení, tj. z hlediska banky jsou to nepodstatné změny, např. přidání dalšího dokumentu, povolení dílčích dodávek, pak je změna bez problémů uskutečněna (za poplatek zhruba 500,- Kč).

Poplatky L/C import

(při dovozu zboží ze zahraničí, většinou platí výstavce L/C, poplatky banky A)

Odměny pro banku se vypočítávají z celkové částky L/C. Každá banka má své vlastní poplatky, často jsou podobné. Pro orientační přehled uvádím poplatky jedné z bank v ČR. Na výši poplatku má vliv nejen částka akreditivu, ale i délka jeho trvání. Platí taková zásada, že nejlevnější je L/C, jehož platnost nepřevyšuje dobu 3 měsíců. Poplatky se vlastně sčítají z:

 • Otevření akreditivu = 0,3%, min. 1.000,- Kč za 1 čtvrtletí, za každé další čtvrtletí je navíc riziková přirážka
 • Výplata akreditivu (čerpání) je 0,25% z vyplacené částky, min. 1.000,- Kč

Z uvedeného vyplývá, že minimálně klient za akreditiv do 3 měsíců zaplatí 0,55% z částky L/C (0,3% + 0,25%).

 • odložená platba je 0,25% za každé čtvrtletí, např. při podmínce, že platba je odložena o 180 dní od data předložení dokumentů, tj. dodavatel předložil dokumenty, že zboží odešlo, tím splnil podmínku platnosti L/C, ale dlužník bude platit až za půl roku, tj. on přebere zboží a až ho např. prodá, bude se platit. Z toho vyplývá, že za těchto 180 dní odložené platby výstavce zaplatí 0,5% z hodnoty L/C (jedná se v podstatě o úvěr od banky). Tento způsob má pro výstavce L/C (kupujícího) smysl jen tehdy, když mu banka poskytne nekrytý L/C, v případě krytého, tj. dlužník má blokovány prostředky na účtu banky, je výhodné platit hned po předložení dokumentů.
 • změna je za 500,- Kč
 • zrušení nevyužitého L/C - 3.000- Kč

Každá zúčastněná banka si účtuje poplatky, mělo by být běžné, že každý klient platí poplatky své banky, tj. výstavce (a) platí poplatky bance A, příjemce akreditivu (b), platí poplatky bance B.

Poplatky týkající se akreditivů jsou u zahraničních bank ještě vyšší. Pokud by po nás chtěl zahraniční partner, ať hradíme také jeho poplatky, určitě na tuto možnost nepřistupujte a jednáním se pokuste tuto situaci změnit.

Poplatky dokumentárního akreditivu - export

(při vývozu zboží do zahraničí, většinou hradí příjemce akreditivu, poplatky banky B)

otevření akreditivu:

Otevření avizovaného L/C - 0,2%, min. 1.000,- Kč. - Otevření potvrzeného L/C - 0,3%, min. 1.000,- Kč (při rizikové bance výstavce nemusí banka příjemce L/C akreditiv potvrdit, pak otevře pouze avizovaný).

Poplatek z každé platby – 0,25% z částky, min. 1.000,- Kč

Předfinancování L/C

1. Předfinancování exportního L/C (s postihem na exportéra)

Touto operací se rozumí odkup pohledávky vývozce v okamžiku otevření exportního L/C v jeho prospěch.

Tj. zahraniční banka otevřela svému klientovi (a) importní L/C, banka B otevřela (b) exportní L/C. Vývozce (b) může začít vyrábět, ale nemá na to, potřebuje půjčit. Jeho banka B na základě toho, že ví, že v případě splnění dodávky zahraniční banka A bude platit, může tuto výrobu předfinancovat, tj. půjčí svému klientu (b) na výrobu této dodávky.

Tato forma je vždy s postihem, tzn. v případě, že klient (b) nepředloží dokumenty (nevyrobil) a akreditiv nebude čerpán, klient (b) musí vrátit prostředky, které mu banka v rámci předfinancování půjčila.

2. Předfinancování importního L/C

Podstatou je proplacení importního akreditivu bankou A příjemci okamžitě proti předložení odpovídajících dokumentů a účet dlužníka (a) je zatížen s určitou odloženou splatností. Jedná se v podstatě o tzv. nekrytý L/C, kdy dlužník nemá v době vystavení L/C prostředky blokovány a navíc za něj banka zaplatí L/C a klient platí až po určité době. Jen pro velmi bonitní klienty .

Druhy akreditivů

 • importní a exportní (odběratelský a dodavatelský)
 • odvolatelný a neodvolatelný
 • avizovaný a potvrzený
 • převoditelný, revolvingový , stand by

Odvolatelný akreditiv – může být kdykoliv pozměněn nebo zrušen vystavující bankou. Neposkytuje beneficiantovi (příjemci) zajištění platby, v praxi se téměř nevyskytuje.

Neodvolatelný akreditiv – akreditivní podmínky mohou být změněny jen se souhlasem všech zúčastněných stran.

Avizovaný akreditiv – korespondenční banka (B) beneficiantovi (příjemci) pouze avizuje otevření akreditivu, tato banka není v závazku, že bude platit.

Potvrzený akreditiv – tento akreditiv potvrdí korespondenční banka beneficiantovi na základě příkazu vystavující banky. Tím vzniká pro korespondenční banku (B) stejný přímý závazek jako pro banku vystavující (A).

Převoditelný akreditiv – Jedná se v podstatě o dva samostatné akreditivy. První akreditiv může být původním příjemcem převeden na další osobu, ale to jen tehdy, je-li to v původní žádosti o otevření L/C výslovně uvedeno. Používá se k přímému financování dodávek, jejichž dodavatel není přímým výrobcem. Podmínky převedeného L/C musí odpovídat podmínkám původního L/C, většinou se mění pouze faktura, tj. snižuje se částka původního L/C o provizi pro zprostředkovatele.

Revolvingový L/C - jedná se vlastně o opakující se L/C. L/C je vystaven na určitou částku, která se musí v pravidelných a stejně velkých částkách opakovat (leasingové splátky). Revolving může být stanoven do určité částky nebo za určitou dobu.

Standby akreditiv - jedná se o bankovní záruku ve formě dokumentárního akreditivu. Používají se zde především tzv. negativní dokumenty, např. písemné prohlášení, že se něco neuskutečnilo, např. že nebyla zaplacena faktura, tj. (b) nepředkládá dokumenty, že zboží odeslal, ale jen dokument, že dlužník nezaplatil. Pro klienty je Stand by levnější, poněvadž oba platí pouze poplatky za vystavení akreditivu (import i export), ale platby již nejdou pod akreditivem a tudíž nejsou zpoplatňovány v rámci akreditivu. Dlužník platí většinou klasickým hladkým platem.

Banky nerady vystavují tento druh L/C - poněvadž jsou v stejném riziku jako u klasického L/C, ale mají nižší poplatky od klienta.

Výhody dokumentárního akreditivu

Pro příkazce akreditivu (kupujícího)

 • má jistotu, že zboží je odesláno již před jeho zaplacením
 • může vhodnou formou akreditivních podmínek omezit obchodní riziko na minimum a rovněž získat výhodnější cenové podmínky díky poskytnutí kvalitního platebního zajištění obchodnímu partnerovi
 • kupující vytváří značný tlak na prodávajícího, aby dodávka byla uskutečněna v předepsanou dobu a v souladu s podmínkami akreditivu

Pro příjemce akreditivu (prodávajícího)

 • má jistotu zaplacení dodávky zboží nebo služeb při splnění akreditivních podmínek
 • má jistotu, že výplata předem dohodnuté částky je vázána na splnění podmínek, které zná předem – obchod je možno realizovat bez obav, že kupující nepřevezme objednané zboží
 • zlepšuje se jeho likvidita – může získat peněžní prostředky okamžitě, pokud svoji pohledávku, jedná-li se o obchod s odloženou platností, odprodá bance nebo jiné forfaitingové společnosti
 • může kvalitní akreditiv použít jako ručení vůči svým dodavatelům
nahoru