Základní pojmy

Kůže je vrchní pokryv těla obratlovce, pro stažené kůže menší velikosti se používá výrazu kožka (definice dle ČSN 79 0000).

Useň je vyčiněná kůže, jejíž vláknitá struktura zůstala v podstatě zachovaná, chlupy mohou nebo nemusí být odstraněny, kůže může být rozštípnutá na vrstvy nebo rozdělena na části před nebo po činění, tloušťka povrchové úpravy nesmí být větší než 0,15 mm (definice dle ČSN 79 0001, změna 1).

V kožedělném průmyslu výraz kůže označuje vrchní pokryv těla obratlovce, který je z obratlovce po usmrcení stažen a je určen pro koželužské nebo kožešnické (pouze u savců) zpracování. Surová kůže je kůže upravená pro obchod a zpracování. V prvovýrobě se kůže fyzikálně-chemicko-biologickým procesem zpracuje na useň nebo na kožešinu. Useň je zpracovaná kůže obratlovců bez chlupů a pokožky. Kožešina je zpracovaná kůže savců i s chlupy.

V běžné praxi se často místo výrazu useň používá nesprávně výraz kůže.

Vedle usní vyrobených z kůží obratlovců (označují se někdy jako přírodní usně) existují ještě vláknité usně a syntetické usně, které se snaží přírodní usni přiblížit svými vlastnostmi. Vláknitá useň je materiál vyrobený tak, že se přírodní useň mechanicky a nebo chemicky rozloží na malé kousky, prach nebo vláknité částice a pak se opět spojí pomocí pojiva nebo bez něj, popřípadě s přídavkem jiných materiálů. Je v rolích nebo v arších. Na vláknitou useň se zpracovávají odpady z přírodních usní.

Syntetické usně jsou uměle vytvořené plošné materiály buď výhradně ze syntetických polymerů nebo jejich kombinací s přírodními polymery v přirozené nebo upravené formě. Jsou v rolích a vyrábějí se nejrůznějšími způsoby. Člení se dále na plastiky, koženky a poromery.

Plastiky jsou samonosné plošné kompaktní nebo lehčené materiály vyráběné z plastů.

Koženky jsou plastové plošné kompaktní nebo lehčené materiály na podkladu.

Poromery jsou porézní polymerní materiály, zpravidla heterogenní, na podkladu nebo bez něj, vzhledem a vlastnostmi podobné přírodní usni.

Kontrolní otázky
Co je to kůže ?
Definujte rozdíl mezi kůží a usní
Jak se od sebe liší přírodní, vláknitá a syntetická useň?
nahoru