Princip a fáze pracího procesu

Pro praní textilií používáme mýdla a saponáty. Jsou to povrchově aktivní látky -- tzv. tenzidy, které snižují povrchové napětí mezi nečistotami, textilií a prací lázní. Jejich typickou vlastností jsou zejména smáčivost, pěnivost, emulgační a dispergační účinnost.

Tenzidy
Tenzidy rozlišujeme podle disociace ve vodě na ionogenní a neionogenní.
Ionogenní tenzidy dělíme na:
Aniontaktivní (vykazují v molekule záporný náboj), používají se pro praní a smáčení, patří k nim
mýdla (sodné soli vyšších mastných kyselin) R ( COONa
sulfáty mastných alkoholů R -- O -- SO3Na
sulfatované etylénoxidy R -- (O -- CH2 -- CH2 )n -- O ( SO3Na
Kationaktivní (vykazují v molekule kladný náboj), používají se hlavně pro ustalování, změkčování apod., ne pro praní. Jedná se o kvartérní amoniové soli.
Amfolitické (vykazují v molekule kladný i záporný náboj), neperou.
Neionogenní — molekuly tohoto tenzidu nevykazují žádný náboj, jsou nepolární ve vodě nedisociují, perou, protože rozpustnost zajišťují hydrofilní skupiny v molekule obsažené, patří k nim
etylén oxidy R -- ( CH2 -- CH2 -- O )n -- H
estery mastných kyselin s polyglykoly R -- COO -- ( CH2 -- CH2 -- O )n -- H.

Prací účinnost tenzidů má tento sled. Nejdříve se adsorbují na fázovém rozhraní mezi prací lázní a nečistotou na vlákně. Dochází k tzv. orientované adsorpci tenzidu na vlákně. Ve vodném roztoku vytvářejí tenzidy shluky — molekulární micely. Tyto micely atakují olejové a jiné nerozpustné nečistoty na vlákně obsažené a postupně je převádějí do prací lázně. Koncentrace tenzidů musí být vyšší, než je tzv. kritická micelární koncentrace. Pod její hranicí nedochází ke tvorbě micel a praní se zastaví.

Prací proces emulgačního typu má tyto hlavní fáze:

Prací systém

Faktory ovlivňující prací proces:

  • Kvalita prací vody.
  • Koncentrace pracího prostředku a dalších přísad dle technologického postupu.
  • Stupeň znečištění materiálu a typ nečistoty.
  • Teplotní průběh celého procesu praní.
  • Doba smočení i doba vlastního praní.
  • Konstrukce pracího stroje -- způsob namáhání zboží, způsob oplachu aj.
nahoru