Textilní barviva

Textilní barviva jsou barevné anorganické nebo i organické sloučeniny, přírodní povahy nebo synteticky vyrobené. Každé barvivo musí splňovat tato kritéria:

  • musí být intenzivně barevné.
  • musí mít schopnost vybarvovat textilní materiál za předem stanovených podmínek.
  • získané vybarvení musí splňovat požadované spotřebitelské i technologické vlastnosti – stálosti.
  • každé barvivo musí obsahovat chromofor – tj. nenasycenou skupinu tvořící barevnost, dále chromogen, představující nosnou část molekuly barviva a poté i tzv. auxochrom – skupiny, umožňující vazbu na textilní materiál.

Výrobce textilních barviv sestavuje dané typy barviv do tzv. vzorníků barviv. Vzorník barviv obsahuje laboratorně či provozně otestované technologické varianty použití daného barviva. Barvivo je popsáno odstínem, stálostmi a dalšími důležitými údaji. Vzorník též obsahuje tzv. barvící křivky, tj. grafické znázornění natahování barviva do textilie v závislosti na teplotě a čase. I podle tvaru těchto barvících křivek lze usoudit některé vlastnosti barviva.

nahoru