Sušení

Odvodňováním jsme z textilie odstranili všechnu vlhkost adhezní, chceme-li odstranit i poslední zbytkovou vlhkost po mechanicko-fyzikálních způsobech odvodňování je třeba použít tepelný proces.

Podstatou sušení je přechod vlhkosti z kapalné fáze do fáze plynné. V praxi to znamená, že např. vzduch použitý k sušení nesmí být vodou nasycen, ale musí obsahovat jen co nejmenší množství maximálního možného množství vody (vlhkosti).

Poměr hmotnosti vlhkosti v určitém objemu daného vzduchu k hmotnosti maximálního objemu vlhkosti daného vzduchu v určitém objemu se nazývá relativní vlhkost vzduchu. Vzduch používaný k sušení obsahuje zhruba 30 až 75% relativní vlhkosti.

Rychlost sušení ovlivňují tyto hlavní parametry:

 • přirozená povaha textilního materiálu, jeho struktura, chemické složení,
 • druh vlhkosti,
 • tvar sušeného materiálu, tloušťka vrstvy a velikost sušeného povrchu,
 • počáteční a konečný obsah vlhkosti materiálu a kritický obsah vlhkosti,
 • teplota, vlhkost a rychlost proudění sušícího média,
 • zvolený typ sušícího média,
 • konstrukce sušícího zařízení.

Pro zjišťování obsahu vlhkosti v textilii používáme textometrů, které pracují na chemickém a nebo častěji na elektrickém principu.

Sušící stroje

Sušící stroje bubnové
Patří k nejstarším strojům a z hlediska energetického a výkonnostního patří mezi nejlepší sušící stroje. Používají se převážně pro tkaniny a osnovu, pro pleteniny jsou nevhodné, protože se sušená textilie přímo dotýká vyhřátého povrchu bubnu a mohlo by z důvodu přímého kontaktu s bubny dojít k poškození struktury úpletu.

Základ stroje tvoří duté bubny o průměru asi 1 m, které se vyhřívají převážně párou na teplotu až 130°C.

Bubnové sušící stroje pro jednostranné i oboustranné sušení
 1. přívod vlhké textilie
 2. sušící bubny
 3. vodící válečky
 4. odvod suché textilie
Sušící stroje s perforovanými bubny
Typ Fleissner

Sušící stroje tohoto typu jsou tvořeny jedním nebo více ocelovými bubny o průměru 1000 mm i více, které jsou umístěny v řadě za sebou. Nezbytným předpokladem je, aby byly tyto bubny jemně a pravidelně na svém povrchu perforovány. Perforací jedné poloviny obvodu bubnu (druhá polovina je pevně stíněna krycím plechem) je směrem dovnitř bubnu prosáván horký sušící vzduch, který k jeho povrchu přitlačuje sušenou textilii. Buben se pomalu otáčí, čímž současně zajišťuje transport sušené textilie. V polovině si bubny textilii předají (druhý buben pracuje obráceně). Je-li přiváděna s předstihem, může být textilie i programově vysrážena.

Sušící stroj s perforovanými bubny systém Fleissner
 1. kryt stroje
 2. perforovaný buben
 3. krycí plech
 4. vstup zboží
 5. místo předání zboží
 6. výstup zboží
 7. tepelný výměník
Tumblery
Sušící stroje tzv. tumblery

Reprezentují takové sušení, kdy se sušený textilní materiál nachází uvnitř perforovaného otáčivého bubnu. Podle konstrukce může pracovat buď diskontinuálně nebo kontinuálně.

Princip činnosti přetržitě pracujícího tumbleru
 1. skříň tumbleru
 2. perforovaný buben se sušeným materiálem
 3. směr cirkulace sušícího vzduchu
 4. tepelný výměník
 5. ventilátor
nahoru