Členění rizik

V zásadě se rozlišují tři základní skupiny rizik, a to rizika komerční, teritoriální též politická a zvláštní rizika.

Rizika komerční

Jedná se o celý systém větších či menších rizik, týkajících se exportu i importu.

 1. Riziko trhu, představuje riziko nalezení vhodného trhu i správné načasování vstupu na tento trh.
  Eliminace tohoto rizika: Přímý kontakt s trhem, marketingový průzkum trhu, což přináší zvětšené náklady, ale snížení rizika.
 2. Riziko nepřevzetí zboží, existuje jak v tuzemsku, tak i v ZO. Je možné, že importér nepřevezme zboží, a to jak z objektivních důvodů (např. nekonkrétní klasifikace jakosti atd.), tak i ze spekulačních důvodů.
  Eliminace: Neodvolatelný dokumentární akreditiv, dobrá kupní smlouva, dobré informace o obchodním partnerovi.
 3. Riziko z nezaplacení, importér buď nechce nebo nemůže zaplatit. Může též nastat situace, že zaplatí nižší cenu nežli byla sjednána a fakturována, přičemž se odvolává např.: na změnu podmínek při realizaci dodavky a doby podpisu kupní smlouvy, apod.
  Eliminace: Dobré informace o obchodním partnerovi, platba předem, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, bankovní záruky, pojištění a další.
 4. Zbožové riziko, toto riziko představuje nebezpečí, že exportér zboží nedodá, případně, že jej nedodá podle podmínek smlouvy včas a v požadované kvalitě nebo v dohodnutém množství.
  Eliminace: Pečlivá kupní smlouva, různé formy záruk, požadavek o předložení různých dokumentů - certifikátu o kvalitě zboží.
 5. Dopravní riziko, nese sebou nebezpečí, že zboží bude během přepravy poškozeno, zcizeno či zdrženo při transportu. Týká se obou smluvních stran a rizika nesou, dle zásad dohodnuté parity "INCOTERMS 2000".
  Eliminace : Výběr vhodného přepravce, vhodné pojištění, vhodná dodací podmínka
.

Teritoriální rizika

Jsou typická pro ZO a vyplývají z hospodářské nebo politické situace v jednotlivých zemích. Krajní situací je riziko války, revoluce, občanské nepokoje a další. Politická rizika působí dlouhodobě. Pro některé země jsou pak typická, např.: u rozvojových zemí velká zadluženost, nedostatek konvertibilní měny a další.

Konkrétní formy teritoriálních (politických) rizik:

 1. Zákaz plateb, státní opatření zakazuje importérovi splnit své závazky a to bez vlivu importéra.
 2. Moratorium, jedná se o státem nařízený odklad plateb, popř. státní orgány povolí jen částečné - zálohové placení.
 3. Výměnné riziko, banka importéra nemá dostatek deviz.
 4. Transferové riziko, banka importéra nemůže provést transfer peněz do zahraničí, bez rozhodnutí vlády.

Eliminace teritoriálních politických rizik: Neobchodovat s rizikovými zeměmi, aniž by byly peníze splaceny předem či jinak vhodně zabezpečeny. O výši politických rizik je možné získat přehled u některých mezinárodních institucí, jako jsou např.: Mezinárodní měnový fond, Světová banka OSN, OECD a další. Vypracovávají se stupnice důvěryhodnosti zemí např.: index BERI, též Raiting. (Tyto indexy vyjadřují bonitu určité země v bodech či jiném značení.)

Zvláštní druhy rizik

 1. Kurzové riziko, spočívá ve změnách kurzů tvrdých měn vzájemně mezi sebou, po případě mezi domácí měnou a měnou třetí země. Ve svém důsledku to představuje, že účastník ZO obdrží, respektive zaplatí jinou hodnotu vlastní měny než kalkuloval. Riziko změny kurzu se především týká času mezi uzavřením kupní smlouvy a vlastní platbou.
  Eliminace : Volit pevnou měnu, která má nejmenší výkyv směnného kurzu, kurzovo-pojišťovací metody a zvláštní metody, např.: měnové opce, faktoring, forfaiting a další.
 2. Právní riziko, mezinárodní právo - nadstátního právního řádu - neexistuje. Naskýtá se zde otázka, čí právo se použije v případě mezinárodního sporu, protože v právním pořádku jednotlivých zemí jsou někdy značné rozdíly (např.: rakouské právo předpokládá, že platí právo exportéra, japonské právo a nejen to, vychází z toho, že platí právo země, kde byla podepsána kupní smlouva). Zcela specifický přístup je pak v zemích anglosaského práva.
  Eliminace: Doporučuje se ku kupní smlouvě přičlenit doložku o řešení případných sporů.

Závěr přehledu rizik

I když existuje mnoho možností, jak eliminovat nebo předcházet, po případě jak se pojistit proti rizikům ze ZO, nelze všem zabránit. A to buď pro jejich naprostou nepředvídatelnost, nebo pro značně vysoké náklady případného pojištění ZO. Výše rizika bývá často zahrnuta i do ceny kontraktu. Doporučuje se, ze zisků si vytvářet v podniku vlastní rizikový fond na krytí případných ztrát.

mezinárodní obchodní operace

nahoru