obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Dokumenty v zahraničním obchodě

Dokumenty v zahraničním obchodě

V ZO je zpravidla nemožné, aby exportér dodal zboží přímo k importérovi. Zboží převezme nejdříve dopravce (např.: železnice, ČSAD atd.), který převezme průvodní dokumenty a současně potvrdí, že zboží přebral. Tyto dokumenty spolu s dalšími (např. potvrzení o nezávadnosti zboží) předloží dopravce importérovi. Mezi tím musí zboží přejít přes hranice a k tomu je vybaveno celními dokumenty. Importérovi slouží všechny tyto dokumenty pro celkovou informaci o zboží a současně mu umožňují zkontrolovat kompletnost dodávky, tím zboží převzít a dále s ním manipulovat.

Funkce dokumentů v ZO

 • exportérovi slouží jako důkaz, že splnil svou povinnost a dodal zboží,
 • slouží, jako podklad pro fakturaci, či jiný způsob platby, v případě akreditivu snižují riziko z nezaplacení a z nedodaní zboží,
 • umožňují přesun zboží přes hranice států,
 • předáním dokumentů přechází i dispoziční právo se zbožím.

Dokumenty je možno rozdělit na:

 1. důkazní listiny - (nákladní list, potvrzení přepravce o příjmu zboží, obchodní a celní dokumenty),
 2. legitimační listiny - (pojišťovací dokumenty),
 3. cenné papíry - (konosament, skladový list, pojistný certifikát),
 4. finanční dokumenty - (směnka, šek),
 5. obchodní dokumenty - faktura, dopravní dokumenty, dispoziční dokumenty, balicí list).

Význam a obsah dokumentů

V rámci mezinárodních obchodních operací, je snaha sjednotit dokumenty používané v zahraničním obchodě, a to především pro inkasa ( Mezinárodní obchodní komora, r.1978 ) a pro dokumentární akreditivy ( Mezinárodní obchodní komora, r.1983 ).

Obchodní faktura

Faktura je základním dokumentem pro všechny další dokumenty. Faktura musí odpovídat předpisům dovážející země, protože slouží, jako doklad pro kontrolu dovozu a pro celní řízení. Faktura se zpravidla vystavuje v jednom originále a s určitým množstvím kopií (min. pět). Obchodní faktura obsahuje údaje, aby bulo možno provést kontrolu dodaného zboží a provést úhradu za převzaté zboží. Právoplatná faktura musí být podepsána a orazítkována.

Přepravní dokumenty -- mezinárodní nákladní listy

Pro mezinárodní přepravu zboží slouží "unifikované" dokumenty, které z právního hlediska představují smlouvu o dopravě zboží.

Mezinárodní železniční nákladní list "CIM"
Nákladní list "CIM", (je unifikován dle "Mezinárodní smlouvy o přepravě zboží po železnici") vystavuje odesílatel v pěti vyhotoveních. Každé vyhotovení je číslováno a podle čísel rozdělováno. Odesílateli zůstává čtvrtá kopie tzv. duplikát, na něj potvrdí železnice exportérovi datum převzetí zásilky - vagónu. Se zásilkou je možná dodatečná změna dispozice po předložení platného duplikátu nákladního listu CIM.
Mezinárodní železniční nákladní list "SMGS"
Nákladní list pro země bývalého Sovětského svazu a dále pro Čínu, Severní Koreu, Irán je tiskopis znám pod zkratkou SMGS. Používá se na tzv. širokorozchodných tratích. V ČR jej nelze vystavit, protože nejbližší širokorozchodná trať je v Polsku - Katowicích, nebo ve SR - Košicích. Vagón těchto tratí má vyšší objem i nosnost. Takže při expedici ve více vagónech dochází k promíchání nákladů. S tímto faktem je nutno při exportu do těchto zemí počítat.
Mezinárodní dopravní nákladní list "CMR"
Nákladní list "CMR" se vystavuje v pěti vyhotoveních a slouží pro silniční kamionovou mezinárodní dopravu. Jedná se o mezinárodně sjednocený tiskopis. Obsah "CMR" je obdobný jako u "CIM" s tím, že zde není určený hraniční přechod. Silniční hraniční přechod bývá dohodnut v kontraktu a je nutný pro další speditérská‚ odbavení.
Letecký nákladní list "AWB"
Vyhotovuje se v třech originálech s obdobným obsahem jako předešlé nákladní listy.
Poštovní podací lístek
U malých balíkových zásilek může být dopravní doklad i podací lístek pošty. Z hlediska celního odbavení zde platí specifické celní předpisy. Mezinárodní přeprava pomocí pošty je zdlouhavá, tento fakt je třeba brát v úvahu, při volbě této přepravy.
Námořní konosament, B/L
Přepravní doklad o námořní přepravě B/L (Bill of Lading), je potvrzením dopravce nebo jeho zmocněnce (kapitána lodi, agenta) o převzetí zboží k přepravě a závazkem vydat je v přístavu určení. Námořní konosament je vhodně zabezpečovat za pomocí speditérských společností. Nejznámější je Čechofrakt, a.s. Zboží je vydáno na základě předložení originálu konosamentu. Z toho pohledu je konosament obchodovatelný cenný papír a představuje vlastnictví ke zboží.
Obsah konosamentu:
 • jméno loďařské společnosti a jméno lodi,
 • číslo dokladu,
 • jméno odesílatele,
 • druh konosamentu, (na řad, jméno, doručitele,),
 • přístav nalodění a vylodění,
 • detailní údaje o zboží,
 • údaje o množství,
 • podpis a razítko loďařské společnosti,,
 • potvrzení o nalodění,
 • počet originálů konosamentu.

Druhy konosamentu podle převoditelnosti
 • Konosament na doručitele, loďařská společnost vydá zboží každému, kdo předloží originál konosamentu.
 • Konosament na jméno, společnost vydá zboží jen tomu, kdo je jmenovitě uvedený v konosamentu.
 • Konosament na řad, osoba na jejíž řad byl konosament vystaven, jej může převést na další osobu rubopisem. Tento konosament je nejlépe obchodovatelný.
Říční konosament
Je obdobný dokument jako námořní konosament. Vystavuje se zpravidla v jednom originále. Kopie obou druhů konosamentů slouží k celním odbavením a evidenčním účelům.

Osvědčení o původu zboží "EUR"

Osvědčení o původu zboží slouží k úlevám na celních poplatcích při dovozu ze smluvních zemí. Osvědčení EUR vystavuje exportér v souladu s Asociační dohodou Evropského společenství a ČR. Formulář "EUR 1" se vystavuje nad hodnotu 6000 EUR. EUR 1 se vystavuje na základě požádání importéra, potvrzují jej celní organy země původu zboží. O potvrzení je nutno žádat s dostatečným předstihem před uskutečněním vývozu. Celní úřad stanoví potřebnou lhůtu na ověření a potvrzení osvědčení.

V případě, že zásilka obsahuje jen původní zboží a hodnota nepřesahuje hodnotu 6000 EUR (malá zásilka) se přikládá k prohlášení vývozce v přesně formulovaném znění. Tato formulace se uvádí na fakturu. Tato formulace může nahrazovat i "EUR 1", pokud se jedná o tak zvaného "schváleného vývozce" dle celního zákona.

Jednotná celní deklarace "JCD"

Jednotná celní deklarace je unifikovaný tiskopis, který se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních. "JCD" slouží jako písemný návrh pro celní řízení. Je to klíčový dokument, který slouží nejen k celnímu odbavení, ale i jako podklad pro finanční úřad, např.: k vyřizováni DPH a další. Celní prohlášení může učinit každý, kdo je vlastníkem zboží, též se může nechat zastupovat. Ten kdo překládá zboží k celnímu odbavení je z hlediska celního zákona deklarant. "JCD" obsahuje 54 položek " a jeho vyplňovaní se řídí příslušným prováděcím předpisem. Vývozce si může nechat za úplatu vyplnit "JCD" celním deklarantem.

Ostatní dokumenty v ZO

Vedle výše uvedených základních dokumentů, existuje celá řada dokumentů. Jedná se např. o: balicí list, ložný list, certifikát o kvalitě, a mnohé další. Tyto dokumenty si většinou vyžaduje importér.

Kontrolní otázky
Proč je v ZO více dokumentů nežli ve vnitřním obchodě?

Proveď logické rozdělení dokumentů v ZO.
Co je to obchodní faktura?
Co jsou to dodací podmínky?
Co víš o mezinárodním nákladním listu CIM?
Co ti říká zkratka CMR?
Vysvětli pojem "námořní konosament jako cenný papír".
Co musí obsahovat námořní konosament?
Co je to konosament na řad?
Co je EUR 1?
Co je to JCD?
Co je to SMGS?

mezinárodní obchodní operace

nahoru