obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Teritoriální průzkum v zahraničí

Teritoriální průzkum v zahraničí

Tento průzkum se provádí z co nejširšího hlediska. Čím je země vzdálenější, tím větší pozornost musíme věnovat tomuto průzkumu. Cílem průzkumu je shromáždit informace a tak získat věrohodný a aktualizovaný přehled o dané zemi. Teritoriální průzkum je nutno neustále doplňovat a aktualizovat, především v těch oblastech, které se rychle mění a vyvíjejí.

Doporučené třídění získaných informací

Země a její lid

Sledujeme historický vývoj příslušné země s pozitivními a negativními obdobími, zvláštní pozornost je třeba věnovat novějším dějinám.

Geografické členění - získáme údaje o rozloze, podnebí, údaje o vegetaci, přírodním bohatství, v neposlední řadě i o územním členění.

Demografie - sledujeme údaje o počtu obyvatel a jeho hustotě, vývoj populace, používaný jazyk, zvyklosti, stav životní úrovně, zaměstnanost atd.

Školství a zdravotnictví - v návaznosti na životní úroveň.

Kultura – v tom nejširším pojetí, včetně náboženství.

Věda a technika - úroveň vědeckého a aplikovaného výzkumu, technické vybavení průmyslu atd.

Politické uspořádání

Vnitřní politika - politický vývoj zejména po 1. a 2. světové válce a současné vývojové tendence, stávající státní zřízení, jaká je zákonodárná a výkonná moc, pravomoc místních a státních orgánů.

Zahraniční politika - především politické vztahy se zahraničím, závislost na jiných státech, členství v mezinárodních organizacích, zejména pak účast v ekonomických seskupeních. Samostatně zkoumáme vztah k ČR.

Ekonomika

Ekonomický systém - zejména charakteristika ekonomické soustavy, používané technické normy atd.

Hospodářský vývoj - za poslední období vývoj národního důchodu, investiční činnost, účast zahraničního kapitálu, rozvoj infrastruktury země, rozvoj jednotlivých odvětví průmyslu.

Zemědělství- schopnost sebezásobování, technická a technologická úroveň.

Doprava a spoje - celková charakteristika železniční a silniční dopravy, používání kontejnerů, úroveň telekomunikační sítě a podobně.

Vnitřní obchod - úroveň prodeje, formy velkoobchodu, distribuční cesty apod.

Finanční soustava

Finanční a bankovní systém, stav státního rozpočtu, používaný daňový systém, úroveň bankovní soustavy. Možnost transferu pohledávek do ČR, zadluženost země, hlavní věřitelé.

Zahraniční obchod, celní systém

Vliv státu na ZO, monopol v MOO, úroveň a množství zákonů o ZO. Zjištění, zda celní systém podporuje spíše dovoz či vývoz. Poměr mezi dovozem a vývozem

Vztahy k ČR

Charakteristika vývoje, úroveň diplomatických vztahů, vztah vzájemného ZO, účast českých firem a jejich struktura.

Všeobecné informace

Adresy a telefonní čísla významných institucí, adresy českého zastoupení, možnosti ubytování, čeští a slovenští přistěhovalci.

mezinárodní obchodní operace

nahoru