obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Celní řízení při vývozu

Celní řízení při vývozu

Účelem celního řízení je rozhodnutí celního úřadu, zda bude zboží propuštěno do navrhovaného režimu – vývozu, tj. opustí území ČR. Celní procedura je řešena Celním zákonem č.13/1993 Sb. v četné poslední novelizace č. 1/2001 Sb. Celní řízení se zahajuje podáním celního prohlášení. Celní řízení probíhá na celním úřadě nebo v celním prostoru (železniční stanice, určené pracoviště - parkoviště kamionu, na žádost a na náklady vývozce i v místě nakládky). Celní prohlášení může učinit každý, kdo může předvést vyvážené zboží se všemi doklady stanovenými celními předpisy. Osoba, která činí celní prohlášení se nazývá celní deklarant, činí toto prohlášení vlastním jménem na předepsaném tiskopise Jednotná celní deklarace - JCD. Pro celní řízení může být stanoven zástupce a za poplatek si může vývozce nechat vystavit JCD. I v těchto případech je vhodné, aby byl vývozce při celním řízení přítomen.

Celní prohlášení při vývozu

Celní prohlášení se podává u místně příslušného celního úřadu. Celní prohlášení je možno podat písemně nebo po dohodě s celním úřadem, na hromadném nosiči dat. Písemné celní prohlášení musí být vždy podepsáno oprávněnou osobou. Formu a obsah stanoví vyhláška MF č. 92 /1993 Sb. a musí být na předepsaném tiskopise JCD.

Jednotná celní deklarace viz příloha č. 6 má 54 kolonek pro údaje. Její kopie jsou barevně odlišeny a očíslovány. Je možné přiložit další kopie, ale i ty musí být na předtištěném tiskopisu.

Rozdělení částí JCD:

  • 2/7 pro vnitrostátní celní úřad,
  • 1/6 a 3/8 jdou se zásilkou na výstupní celní úřad,
  • 3/8 deklarant – exportér,
  • 1/6 se vrací zpět do vnitrozemí a slouží jako doklad, že zboží překročilo hranice.

Průvodní doklady k JCD

  • doklady o ceně - faktura
  • potvrzení o přidělení celního registračního čísla
  • mezinárodní nákladní list (CMR nebo CIM)
  • je-li nutné i potvrzení o přidělení licence na vývoz vyjmenovaného zboží,
  • je-li dovozcem požadováno, přikládáme doklad o původu zboží (EUR 1),
  • další doklady (např. veterinární, fytopatologické osvědčení atd.)

Vedle výše uvedených dokladů dále k celnímu řízení potřebujeme razítko, požadované kolkové známky a doporučuje se mít při sobě i kupní smlouvu.

mezinárodní obchodní operace

nahoru