obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Celní řízení při dovozu

Celní řízení při dovozu

Dovoznímu clu podléhá každé dovážené zboží, s výjimkou zboží, které je v celním sazebníku a v celním zákoně výslovně uvedené, jako zboží bez cla. Zboží dopravené do tuzemska, musí být předloženo osobou, která ho do tuzemska dopravila, bez zbytečného odkladu, s neporušenou celní uzávěrou, k celnímu odbavení. Jestliže tato povinnost nemůže být splněna, (např. došlo k havárii vozidla při cestě od hraničního přechodu k vnitrostátnímu celnímu úřadu) musí být o této skutečnosti bez odkladu informován příslušný celní úřad. Celní řízení se zahajuje podáním celního prohlášení na předepsaném tiskopise "Jednotná celní deklarace" JCD. Celní prohlášení předloží dovozce (s vyplňováním JCD mu pomůže za úplatu celní deklarant) nebo dopravce, tedy deklarant. Celní řízení se provádí za jeho přítomnosti. Pro uplatnění smluvního a preferenčního cla musíme mít od importéra prohlášení o původu zboží tj. doklad EUR 1, nebo prohlášení na faktuře.

K celnímu řízení při dovozu, potřebujeme mít (nebo v našem zastoupení celní deklarant) tyto doklady :

  • fakturu,
  • JCD,
  • nákladní list,
  • doklad o celní jistotě, pokud je požadována,
  • celní registrační číslo,
  • u vyjmenovaného zboží licenci na dovoz,
  • další doklady (např. identifikační doklady atd.)

Při přejímce kusové zásilky, uložené v celním skladě, nás celní úřad vyzve k celnímu řízení a v příloze této výzvy nás informuje o dokladech , které po nás bude požadovat. V průběhu celního řízení, až na výjimky, dojde k fyzické kontrole zásilky celníkem. Účelem této kontroly je porovnání deklarovaného stavu se skutečností. Písemné celní prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou. Formu, obsah a náležitosti JCD stanoví vyhláška MF č.92/1993 Sb., kterou se provádí některá ustanovení celního zákona.

Na žádost a na náklady dovozce může proběhnout dovozní celní řízení v místě vykládky. Častějším způsobem však je, že dovozní celní řízení probíhá v celním prostoru vnitrostátní celnice, jsou to prostory vyjmenované, např. celní sklad, parkoviště, určené koleje železniční stanice, letištní prostory atd.

Pro rovnoprávný vztah s celním úřadem je nezbytně nutné se detailně seznámit s Celním zákonem č.13/1993 Sb., včetně novelizace a jeho přílohami i prováděcími vyhláškami.

mezinárodní obchodní operace

nahoru