obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Zvláštní a závěrečná ujednání kupní smlouvy

Zvláštní a závěrečná ujednání kupní smlouvy

Níže uvedené skutečnosti mohou být uvedeny i v části KS, "Další ujednání", ale je vhodné je uvést v této části.

Doložky právního charakteru

Mezi další méně obvyklé podmínky KS patří některé doložky právního charakteru a další ujednání vyplývající ze specifiky vlastního zboží nebo obchodu. Nelze provést úplné a vyčerpávající vyjmenování všech doložek. Uvádím zde jen některé, např.:

  • ustanovení o volbě práva v případných sporech,
  • ustanovení o příslušnosti soudu nebo rozhodce, který má řešit případné spory,
  • určení smluvních sankcí a pokut za porušení KS,
  • úmluvy o poskytnutí dalších služeb dodavatele, a další.

U těchto dalších ujednání v KS se dá očekávat aktivita odběratele, který se těmito dodatky jistí a současně může získat další výhody.

Zvláštní ujednání v kupní smlouvě

Tato skupina ujednání v KS představuje doložky, které zahrnují do smlouvy další předem dohodnutá práva smluvních stran. Mohou to být např. :

  1. Právo zpětné koupě - platí do jednoho roku ode dne odevzdání věci kupujícímu.
  2. Koupě na zkoušku- v celním řízení se tento problém řeší dovozem "na celní záznam".
  3. Právo předkupní- znamená, že kdyby chtěl kupující zboží dále prodat má povinnost toto nejdříve nabídnout původnímu majiteli.
  4. Ujednání zákazu dalšího vývozu - tímto si exportér ochraňuje trhy od vstupu dalších dodavatelů.
  5. Ujednání o omezení prodeje - používáno např.: u zbraní. Tímto se zabraňuje k přístupu specifickým výrobkům vybraným nežádoucím zákazníkům.

Závěrečná část kupní smlouvy

V závěrečné části KS se také, jako i u mezinárodní obchodní smlouvy, uvádí obligátní závěrečná pasáž o neplnění kupní smlouvy z důvodu vyšší moci. Zákony v mnoha zemích přesně nevymezují vyšší moc - tj. okolnosti vylučující odpovědnost. Obecně platí :

Vyšší moc je taková mimořádná událost, kterou smluvní strany při uzavírání KS nemohly předvídat a když již nastala, nemohly jí zabránit. Současně tato událost musí mít přímý vliv na předmět KS.

Jedná se např.: o zemětřesení v evropských podmínkách, atd. Mezinárodní kupní smlouva, tak jako každá jiná, musí být na zvěr podepsána oběma stranami a vyjmenováno místo, kde a kdy byla uzavřena. K právní platnosti KS se nevyžaduje razítko organizace.

mezinárodní obchodní operace

nahoru