Technický průzkum

Obsah technického průzkumu se liší podle toho, o jaké zboží se jedná např.: spotřební zboží, strojírenské výrobky, investiční celky atd. Technický průzkum srovnatelného konkurenčního výrobku slouží k porovnání s technickými a ekonomickými parametry vlastního výrobku. Parametrem se rozumí určité vlastnosti výrobku, které nemají povahu absolutních veličin.

Z výsledků porovnání výrobků se vyberou ty parametry, které jsou lepší pro náš výrobek a které se pak používají při propagaci. Negativní výsledky pak slouží, jako podklad pro technický rozvoj u vlastního podniku. Porovnání technicko-ekonomických parametrů obou výrobků je základním podkladem pro stanovení ceny na zahraničním trhu.

K technickému průzkumu patří i průzkum provozních podmínek dovážených výrobků a zařízení. Zabývá se jednak technickými podmínkami provozování (zdroje a kvalita surovin), zajištěním energie, stavem dopravní sítě, úrovní obsluhy. Do této kategorie výzkumu patří i normativní opatření, která jsou běžná u vyváženého zařízení. Jsou to např.: normy, předpisy bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí, dále systém zkoušek a schvalování dováženého zařízení.

Při technickém průzkumu se zkoumá též životnost výrobků na daném trhu a v jakém stádiu životního cyklu se konkrétní výrobek nachází. Stádium životnosti výrobku na zahraničním trhu nemusí být totožné se stádiem v zemi výrobce, (blíže se touto problematikou zabývá Zahraniční marketing). Např.: výrobek, který je na trhu ČR ve stádiu úpadku, může být na zahraničním trhu ve fázi zavádění. Zastarávání výrobku způsobuje několik faktorů, a to psychologické, kvalitativní a funkční. Do technického průzkumu patří také ověření možnosti, zřízení společného podniku.

mezinárodní obchodní operace

nahoru