obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Odpovědnost za porušení kupní smlouvy

Odpovědnost za porušení kupní smlouvy

Porušit KS může jak prodávající, tak i kupující. Porušení může být podstatné a nepodstatné.

Za podstatné porušení KS se považuje takové, že kdyby druhá strana znala tuto skutečnost před podepsáním KS, nedošlo by k uzavření KS. V případě podstatného porušení KS, má druhá strana právo odstoupit od KS a požadovat náhradu, v některých případech i ušlý zisk.

Jde-li o nepodstatné porušení KS, je druhá strana oprávněna žádat o přiměřenou lhůtu na odstranění závady nebo na přiměřenou finanční úhradu. V KS mohou být uvedeny případy, kdy je druhá strana oprávněna požadovat vedle náhrady škody i smluvní pokutu. Nárok na smluvní pokutu vzniká bez ohledu na to, zda škoda vznikla nebo ne.

 1. Nejčastější porušení KS ze strany exportéra :
  • nedodaní zboží,
  • zboží není dodáno včas,
  • zboží není dodáno ve smluvní kvalitě,
  • je dodáno jiné množství, než bylo objednáno,
  • nespecifikované právní vady (např. nedodaní předepsaných dokumentů, atd.)
 2. Ze strany importéra nejčastěji dochází k těmto nedodržením KS:
  • neodůvodněné nepřevzetí zboží. V tomto případě může exportér uskladnit zboží na účet a riziko kupujícího, prodat zboží jinému zájemci nebo zboží dopravit zpět. V každém případě má nárok požadovat náhradu škody.
  • nezaplacení kupní ceny, k této situaci může dojít jen u některých platebních podmínek. Pokud tato situace nastane,musí exportér pohledávky vymáhat, nejčastěji formou upomínky. Pokud jsou upomínky bezvýsledné‚ je nutné pohledávku soudně vymáhat.

S případnou žalobou se lze obrátit na soudy obecné nebo soudy rozhodčí. O řešení sporů v rozhodčím řízení je vhodné uzavřít i samostatnou úmluvu. Vhodnější je řízení před rozhodčími soudy. Tyto soudy jsou rychlejší, méně nákladné a nevyžadují tolik formalit jako obecné soudy. Rozhodnutí rozhodčího soudu je konečné. Obecně platí, že je lepší špatný smír, než vítězství po několika letech.

Řešení sporu z neplnění kupní smlouvy

Právní spor při mezinárodní KS může být řešen:

1. Obecné soudy

Základní zásadou řešení mezinárodních sporů je, že příslušným soudem je soud (obecný, nebo obchodní) v místě žalovaného. Tj. nevýhoda pro žalovanou stranu. Žalobu je nutno podat v jazyce žalovaného dle příslušných právních předpisů. Často se též objevuje nadržování soudů domácímu podnikateli. Nevýhodou tohoto řešení je též fakt, že tyto soudy bývají vícestupňové, je zde možnost postupného odvolávání, a prodloužení doby projednávání. Též je nutné mít právního zástupce. Současně i to, že soudy bývají veřejné a konkurence má možnost se seznámit s podrobnostmi obchodního případu.

2. Rozhodčí doložka

Ihned při tvorbě KS se sjedná tzv. rozhodčí doložka, která vylučuje obecný soud a upřesňuje rozhodčí soudy.

Řešení sporu pomocí rozhodčího řízení. I tento fakt je nutno uvést do KS. Spory řeší rozhodčí soudy, (též se můžeme setkat s pojmem arbitrážní řízení), které mají svá stálá sídla, administrativu i odborníky na řešení obchodních sporů.Za rozhodčí řízení se platí poplatky, které jsou odvozeny % z kupní ceny. Z rozhodnutí – z rozhodčího nálezu, plyne nárok na plnění tzv. exekuční titul. Řádně vydané nálezy nelze již napadnout (podat odvolání)a dát k řešení obecným soudům. Obecný soud po informaci, že spor řešil rozhodčí soud, odmítne toto projednávat. Při volbě rozhodčího soudu je možno si vybrat např.: Rozhodčí soud Spolkové komory ve Vídni, Rozhodčí soud při obchodní komoře v Curychu, Rozhodčí soud Švédské obchodní komory, Stockholm, Rozhodčí soud při České obchodní a agrární komoře ČR Praha a další.

Řešení sporu pomocí rozhodců. Jedná se o řešení sporu tzv. ad hoc. Řízení se zahajuje podáním žaloby předem dohodnutým a v KS uvedeným rozhodcům. Nejčastěji za každou stranu jeden. Tito projednají spor a rozhodnou. Nedohodnou-li se, sami určí třetího, tzv. vrchního rozhodce a v tomto složení rozhodnou s konečnou platností.

Výhody řešení sporů pomocí rozhodčích soudů a rozhodců oproti obecným soudům:

 • rozhodování je rychlé,
 • náklady na řešení sporů jsou nižší
 • jednání probíhá bez přítomnosti veřejnosti,
 • není nutné zastoupení advokáty,
 • rozhodnuté je konečné a není odvolání. To je výhoda, ale je též možno chápat, jako nevýhodu.

Řádně ujasněný způsob řešení případných sporů již při tvorbě KS působí preventivně a vede často k dosažení řešení bez soudního vyjednávání.

mezinárodní obchodní operace

nahoru