obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Nejvýznamnější mezinárodní dokumenty pro MOO

Nejvýznamnější mezinárodní dokumenty pro MOO

  1. Všeobecná dohoda o clech a obchodu GATT Ženeva 1947, jde o soubor mezinárodních obchodně politických zásad, které jsou právně závazné jen pro země, které k této smlouvě přistoupily. Česká republika k nim patří. V roce 1995 byla GATT přejmenována na WTO - (World Trade Organization) Světová obchodní organizace. Všechny dříve uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti pod stejnými názvy.
  2. Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, specifikuje patentovou ochranu výrobků a ochranné známky.
  3. Úmluva o nomenklatuře pro klasifikaci zboží v celních tarifech, zavádí jednotně systém třídění a označování zboží.
  4. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR,
  5. Celní unie mezi ČR a SR, platná od 1.1.1993 o volném pohybu osob a zboží.

Mezi významné dokumenty patří také tzv. bilaterální dohody "Smlouvy o ochraně investic a zamezení dvojího zdanění" mezi naší republikou a státem obchodního partnera. Např.: M.s. č. 100/2003 Sb. Mezinárodní smlouva mezi ČR a SR o zamezení dvojího zdanění. A mnohé další právní předpisy a dohody. Jako např.: M.s. č. 144/2000 Sb. Celní odbavení kontejnerů v mezinárodní dopravě.

Po celou dobu novodobé historie je snaha o sjednocení norem platných pro mezinárodní obchod. I přes dílčí úspěchy organizace WTO, zůstávají stále rozdílné přístupy. Tento fakt plyne ze skutečnosti, že ve světě existují dva rozdílné systémy práva a to kodifikované, též paragrafované nebo i známe pod názvem psané, které vychází z psané přesné formulace jasných právních zásad. Kolébkou tohoto práva je staré římské právo. Tímto právem se řídí hlavně evropské země mimo Anglie.

Dále je to nepsané, uzanční právo, založené především na anglosaské tradici, na precedentech a zvycích. (USA, Jižní Amerika, Velká Británie a další.)

V mezinárodních operacích se můžeme setkat i s jinými právními normami (např. muslimské právo), a další.

Jednotná soustava mezinárodního práva pro ZO, jak již bylo řečeno, i přes veškerou snahu neexistuje. Na tento fakt je nutno brát zřetel při uzavírání kontraktů a odvolávat se v kupní smlouvě na právo, podle kterého se budou řešit případné spory.

mezinárodní obchodní operace

nahoru