Plán dovozu

Ani v současné době nelze efektivně realizovat ZO bez řádně určených cílů, tj. plánů. Toto platí obecně, jak pro velké podniky, tak i pro malé soukromé firmy. Rozsah a hloubka těchto plánů však bude různá.

Roční plán dovozu

Navazuje na dlouhodobé koncepce a cíle a tyto konkretizuje. V některých případech se jedná o naplánování kroků a činností pro zabezpečení předjednaného konkrétního vývozního případu. V těchto případech plán nemusí začínat v lednu, ale od okamžiku rozhodnutí do konce obchodního případu. Jedná se o plán realizační (prováděcí). Při sestavování ročního plánu dovozu je nutno sladit :

Fyzické potřeby organizace na rok

Při sestavování objemu potřeby zboží (surovin, součástí, výrobků) se vychází z předpokládaného nebo ještě lépe ze zajištěného odbytu hotových výrobků. Technická příprava výroby nebo marketingové oddělení, vyspecifikuje přesné množství, termín i jakost požadovaného zboží z dovozu. Vznikl závazný požadavek pro zajištění bezporuchového chodu organizace. Tento harmonogram potřeb dodávek je nutné smluvně zajistit s dodavateli. Jen výjimečně je možné dovézt požadované zboží na celý rok jednou dodávkou. Tomuto brání hlavně finanční možnosti (velké množství "zmrazených" peněz v zásobách), ale také např.: skladovací prostory atd. To znamená, že je nutné najít optimální formu dovozu, a tak zajistit potřeby výroby. Požadavky výroby jsou prioritní.

Finanční možnosti dostát závazkům

Konečná částka jednorázového ročního dovozu obvykle přesahuje finanční možnosti organizace. Tento problém se dá řešit:

  • úvěrem - může to být v mnoha případech výhodnější než vlastní financování. (Úvěr rozšiřuje kapitál organizace, umožňuje širší podnikový záběr atd.) Při zvažování této možnosti se berou v úvahu všechny obecné podmínky úvěru a jejich dopad na výsledek hospodaření.
  • rozložením dodávek - nejčastější i nejvýhodnější způsob řešení problému. K tomu je nutné zabezpečit reálný peněžní tok v organizaci.
  • zabezpečit finance z jiných zdrojů (např. dotace atd.)

Časový harmonogram dovozu

Vypracování časového harmonogramu dovozu je vyvrcholením obou podmínek. Při sestavování harmonogramu dovozu je nutno brát v úvahu :

  • možnosti dodavatele,
  • potřeby výroby v čase,
  • finanční zdroje,
  • minimalizovat množství financí "umrtvených" v zásobách.

Vztahem velikosti zásob a množství peněz vázaných v zásobách se zabývá teorie řízení zásob, jejímž cílem je najít optimální vztah mezi těmito veličinami. Roční plán bývá upřesňován čtvrtletními plány a konkretizován operativními plány. Tyto plány ve své podstatě nemění roční plán, nýbrž jej zpřesňují ve vztahu ke konkrétnímu vývoji dovozu. Také u dovozu je vhodné‚ provádět kontrolní a rozborovou činnost. Tato problematika byla probrána při vývozním obchodním případu.

mezinárodní obchodní operace

nahoru