Proexportní politika ČR

Požadavek na prosazení moderní proexportní politiky s určitou roli státu je prioritní od roku 1993. Důvod této priority je zřejmý z kap. 1. Původní scénář ekonomických reforem, ve svém zrodu, nepočítal s potřebou existence státního nástroje podpory exportu. Za základní nástroj byla považována výrazná devalvace domácí měny a liberalizace ZO. V roce 1993 byl export České republiky vyšší než import a to o 9,7 mld. Kč. Od roku 1994 je import vyšší nežli export, viz následující graf

Nepříznivý vývoj od roku 1994 ukázal na nutnost těchto nástrojů. Od tohoto roku neustále roste rozdíl mezi vývozem a dovozem, přičemž dovoz roste rychleji než vývoz. V pořádku není rovněž obsah vývozu. Stále má velký podíl vývoz zbožových skupin s nízkým stupněm zpracování ( tj. málo vložené práce). České strojírenství, podle některých pramenů, u vývozu za současné struktury a v daných podmínkách, dosáhlo již vrcholu. Stále pociťujeme ztrátu trhů zemí bývalého Sovětského svazu a některých afrických zemí. Na druhé straně české podniky zdárně pronikly na trhy západní Evropy.

Základní rysy proexportní politiky státu

Proexportní politika státu je zaměřena především na :

 • zvýšení objemu vývozu,
 • integrace ekonomiky a hospodářské politiky státu,
 • stát rozvíjí regionální politiku,
 • velká pozornost je věnována malým a středním podnikům,
 • podporu vědeckotechnického rozvoje,
 • výchova pracovníků pro ZO,
 • stát dotuje propagaci exportu formou organizování výstavních a veletržních akcí, přednášková činnost, atd.

Přístup k dotacím ze státních zdrojů je však umožněn jen "zdravým" podnikům, splňujícím stanovená kritéria, která se týkají exportních výkonů, inovační aktivity, vlastní iniciativy na zahraničních trzích.

Konkrétní formy proexportní podpory státu

Podpora informační

Získání adekvátních informací je značně náročná záležitost, ať se jedná o možnost přístupu k informacím, tak i finančně nákladná. Vláda vytvořila strukturu institucí, které poskytují buď zcela bezplatně, nebo za dotované ceny informace, které podporují export českého zboží. Jedná se o tyto instituce:

Správa českých center,

Příspěvková organizace řízená MZV organizuje a koordinuje zřizování a provozování českých center v zahraničí, vytváření komerčních aktivit sloužících k propagaci ČR v zahraničí.

Česká centra v zahraničí,

Poskytují všeobecné informace o ČR, podpora cestovního ruchu, aktivit k podpoře českého vývozu, zprostředkování obchodních kontaktů a další.

CzechInvest,

Příspěvková organizace zřízená MPO, vyhledává kontakty pro zahraniční investory s českými podniky. Organizuje školení, ekonomické poradenství, informační servis.

CzechTrade,

Příspěvková organizace zřízená MPO, jedná se o specializovanou instituci, jednoznačně zaměřenou na podporu exportu. Poskytuje tyto služby:

 • průzkum zahraničního trhu
 • obchodní kontakty
 • příprava obchodních jednání
 • průzkum veletrhu/ výstav, včetně částečného financování,
 • bonita zahraničních firem,
 • inzerce v zahraničním tisku,
 • informace o technických překážkách vstupu na trh a další služby.

Ve svých konzultačních střediscích umožňuje získat informace o konkrétních případech. Zabezpečuje odborná školení týkající se exportu.

Hospodářská komora České republiky,

Uzavírá s obchodními komorami jednotlivých států dohody o spolupráci. Zabezpečuje prezentaci českých podniků v zahraničí. Provádí ověřování a vystavování dokumentů v mezinárodním obchodě, osvědčení o původu zboží (EUR 1), certifikáty, karnet ATA (dočasný vývoz) a další. Specifický význam mají regionální hospodářské komory, které mimo zprostředkování informací, organizují a zabezpečují odborná školení pro pracovníky exportních oddělení.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

samosprávná nezávislá organizace, buduje partnerské vztahy se zahraničím, organizuje účast svých členů na odborných akcích včetně účasti na veletrzích.

Další informační místa na obchodně ekonomických úsecích zastupitelských úřadů v zahraničí

Vedle těchto institucí, existuje mnoho subjektů, které za úplatu zprostředkovávají informace zaměřené na obchodování se zahraničím.

Podpora kapitálová.

Jedná se o přímou finanční pomoc pro české podniky při jejich vstupu na zahraniční trh. Nejvýznamnější je

Exportní garanční a pojišťovací společnost

Jedná se o a.s., ve které akcionáři jsou hospodářská ministerstva ČR, známá pod zkratkou EGAP, a.s.. Tato společnost vznikla v červnu roku 1992 jako reakce na stále se zhoršující platební bilanci ZO.

Zkrácený předmět činnosti EGAP, a.s. :

 • pojišťovaní vývozních kontraktů,
 • poskytování záruk pro úvěry od komerčních bank pro export,
 • úvěrování z prostředků pojistných fondů,
 • organizace ekonomického poradenství atd.

EGAP a.s. na sebe převzala agendu dřívějších různých federálních vládních komisí na podporu rozvoje exportu. Pojištění a garantování exportních úvěrů patří k rozhodujícím formám podpory exportu.

Od ledna roku 1995 začala pracovat Česká exportní banka (ČEB, a.s.), jako jeden z dalších nástrojů proexportní politiky. Hlavním cílem ČEB, a.s. (jako dceřiné společnosti EGAP a.s.) je doplnit bankovní sektor ČR o státní nástroj podpory financování vývozu. Snahou ČEB, a.s. je poskytovat levné a dlouhodobé úvěry, které by měly zvětšit konkurenční schopnost českých exportérů zejména u vývozu investičních celků a velkých strojních zařízení. Základní podmínkou pro získání exportního úvěru je, aby minimálně 60 procent zboží bylo českého původu a půjčka byla pojištěna u EGAP.

Kontrolní otázky
 • Jaké jsou hlavní směry obchodní politiky?
 • Jaký význam a vliv má ZO na ekonomiku státu?
 • Vysvětli některé nástroje, které stát používá k ovlivnění ZO.
 • Vysvětli rozdíly mezi pojmy MOO a vnějšími ekonomickými vztahy.
 • Vyjmenuj a charakterizuj vývoj ZO v ČR po roku 1945.
 • Co je charakteristické‚ pro vývoj organizací ZO od roku 1990?
 • Co rozumíš pod pojmem "liberalizace ZO"?
 • Znáš některé mezinárodní smlouvy týkající se ZO?
 • Co je to kodifikované a anglosaské právo?
 • Které instituce vznikly na podporu exportu v ČR?
 • Proč vznikla nutnost od státních orgánů provádět proexportní politiku?
 • Charakterizuj cíle EGAP a.s.
 • Jaké má cíle ČEB, a.s.?
 • Přibliž některé organizace, které pomáhají českým podnikům formou zprostředkování informací.
 • Stručně definuj poslání CzechTrade.

mezinárodní obchodní operace

nahoru