obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Průběh typického obchodního vývozního případu

Průběh typického obchodního vývozního případu

V této kapitole jsou jednotlivé kroky podrobně popsány.

Přípravná část, ujasnění podmínek

K prvnímu kroku vede exportéra ujasnění, co, kdy, kolik a za jakou tuzemskou cenu chceme vyvážet, patří zde i otázka kam, tj. do které země chceme vyvážet. V závěru této fáze i upřesnění, ke kterému obchodnímu partnerovi. Obecně platí, čím vzdálenější země, tím rozsáhlejší a hlubší průzkum musíme zajistit. Rozeznáváme průzkumy: teritoriální, komoditní a technický, cenový, někdy i průzkum konjunktury. Výsledky průzkumu je nutno vyhodnotit a vzájemně sladit.

Propagační a akviziční činnost

Tato část vývozního případu byla již podrobně probrána v předcházejících kapitolách. Je však nutné po určitém časovém období vyhodnotit úspěšnost akvizice, a to z hlediska její rentability, neboť vyslání akvizičních pracovníků do vzdálených zemí může být záležitostí velmi nákladnou.

Zastupitelské‚ vztahy

Každý úspěšný světový exportér má své metody na zpracování zahraničních trhů, vedoucích k dosažení, co největšího obratu a zisku. V praxi je nemožné, aby měl exportér k dispozici tak rozsáhlý aparát, aby mohl prodej svých výrobků v zahraničí zajišťovat pouze pomocí svých pracovníků. Z těchto důvodů si světoví exportéři budují a udržují své vlastní sítě obchodních zástupců. V podstatě se jedná o různé formy obchodního zastoupení s rozdílnými právy a povinnostmi obchodních zástupců tak, jak byla tato problematika probrána v prvé části.

mezinárodní obchodní operace

nahoru