obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Komoditní průzkum v zahraničí

Komoditní průzkum v zahraničí

Cílem komoditního a technického průzkumu v zahraničí je zjistit strukturu, požadavky tamních odběratelů a uživatelů na jakost a technickou úroveň uvažovaného vyváženého zboží.

Základním předpokladem pro provádění komoditního průzkumu je solidně zpracovaný průzkum teritoriální. Současně je nutno komoditní průzkum provádět tak, aby nedošlo ke znepokojení konkurence. Komoditní průzkum slouží k získání informací o zboží a jeho spotřebě.

Tento průzkum zahraničního trhu lze z hlediska odbytových podmínek rozdělit na:

  • průzkum zboží a jeho balení
  • průzkum odběratelů
  • průzkum spotřebitelů,
  • průzkum konkurence.

Průzkum zboží a jeho balení

Sledují se vzorky obdobného zboží, katalogy, novinky. Sledujeme zvyklosti balení našeho výrobku, úpravu obalu, materiál obalu. Současně je nutno zjistit požadavky velkoobchodu na obal, způsob a techniku manipulace se zbožím (např. kontejnery, tropikalizace obalů apod.).

Volba odběratele

Je jedním z klíčových faktorů. Špatně zvolený odběratel může dovést exportující firmu k existenčním těžkostem. Existuje celá řada organizačně právních forem zahraničních partnerů. Nejčastěji se můžeme setkat s formou:

  1. obchodní podniku jednotlivce - tato fyzická osoba ručí za provoz podniku veškerým svým majetkem. Nutno ověřit majetkové poměry podnikatele)
  2. veřejné obchodní společnosti (naše označení v.o.s.) - jedná se o sdružení dvou a více osob, přičemž účast společníků není omezena majetkovým vkladem. Společníci ručí celým svým majetkem. Ve v.o.s. jsou společníci obvykle zaměstnáni
  3. komanditní společnosti - v této společnosti jsou dva druhy účastníků: komplementáři, kteří rozhodují o podniku a ručí za podnik celým svým majetkem, a komanditisté, kteří přinášejí do společnosti jen peníze, za provoz podniku ručí jen do výše svého vkladu
  4. společnosti s ručením omezeným, (GmbH, nebo též Ltd) (naše označení s.r.o.), sdružuje společníky, kteří ručí za provoz jen do výše vkladu.
  5. Akciové společnosti - společnost hospodaří pomocí kapitálu vytvořeného vklady členů, za které dostávají akcie. V některých zemích je povinnost publikování činností a.s., tak že informace o takovém partnerovi získáme snadno.

Průzkum spotřebitelů

Je velmi diferencovaný podle jednotlivých druhů zboží. Sleduje se jaká je domácí výroba a dovoz daného zboží, jeho spotřeba a faktory, které tuto spotřebu mohou ovlivnit. U některých komodit je nutno brát v úvahu místní, náboženské a kulturní zvyklosti.

Průzkum konkurence

Průzkumnou činnost je nutno rozdělit na skupiny a to domácí a zahraniční konkurence na daném trhu. U domácí konkurence sledujeme úroveň výrobků, úroveň prodeje, způsob distribuce a postavení domácích výrobků na trhu. U zahraniční konkurence nás zajímá její pozice na daném trhu, dovozní režim, tj. za jakých podmínek své zboží dováží do země, jakou má vybudovanou prodejní siť.

mezinárodní obchodní operace

nahoru