Podstatné náležitosti KS

K podstatným náležitostem KS patří:
 1. Určení smluvních stran
 2. Prodávající - musí být uvedena přesná kompletní adresa, kdo (tj. jméno a funkce) za prodávajícího jedná. Neméně důležitý údaj je o bankovním spojení, včetně bankovního účtu a adresy banky.

  Kupující - opět by měla být uvedena kompletní adresa včetně bankovního spojení. V případě, že se jedná o náš první kontakt s kupujícím, doporučuje se nechat si předložit výpis z obchodního rejstříku, v některých zemích "zakládací listiny".

 3. Předmět smlouvy

 4. Je nutné‚ přesně vymezit druh zboží, který je předmětem KS.
  Druh zboží lze stanovit např.: popisem zboží, uvedením značky a typu, na základě vzorku a určení úschovy referenčního vzorku, na základě prohlídky a konkrétního označení, jako konkrétní položka katalogu, někdy i vyjmenování výrobního čísla, atd.
  Vymezení druhu zboží musí být takové, aby nemohlo dojít k pochybení.

  Jakost zboží - při vývozu jsou rozhodující normy a předpisy platné pro dané zboží v zemi importéra. Jakost a provedení zboží může být přesně určeno odvoláním na státní normy jakosti. Takto určená jakost je z obchodního hlediska nejlepší a snadno kontrolovatelná. U některého zboží se při určování jakosti používají komoditní uzance. Tato označení jsou velice rozmanitá a jejich výklad nemusí být v celém světě stejný. Pro ilustraci lze uvést několik termínů: G.A.Q. (good average quality) znamená vysoká jakost, F.A.Q. (fair average quality) znamená dobrá střední jakost, F.M. (fair merchantable) dobře obchodovatelná jakost, T.Q. (tel quel) zboží nejhorší kvality, též to značí, jak zboží napadne např.: při sběru ovoce a další.
  U některého zboží je obvykle sjednána i tolerance jakosti (např. u tkaného textilu).
  Spolu s ujednáním o předmětu koupi a jakosti zboží se někdy sjedná (a doporučuje se) místo a způsob kontroly.

  Množství zboží - vyjadřuje se v různých měrných jednotkách (např. v kusech, jednotkách hmotnosti, v jednotkách délky, kubických metrech a pod.) je vhodné je uvádět v souladu s jednotkami SI.
  V mezinárodním obchodě se používají i jednotky specifické pouze pro určitý typ zboží, které vznikly jako uzance např.: barely, balíky (400 ang. liber - tj.181,4 kg), sudy apod. U hromadného zboží (např. uhlí) je běžné‚ udávat množství přibližně, se sjednanými odchylkami až ± 10%.

  Obal, spolu s předmětem koupě se sjedná i způsob balení, pokud povaha zboží neumožňuje dodávat zboží volně ložené. V KS se uvedou podrobnosti o obalu včetně ceny obalu a jejího započtení. Vratné obaly v ZO nejsou tak časté, ale existují (např. cisterny). V souvislosti s obaly je nutno upozornit na povinnost opatřovat obaly signem - označením.

 5. Kupní cena

 6. Cena bývá stanovena nejčastěji jako pevná. Může být stanovena i cena pohyblivá, (klouzavá) závislá na vývoji různých faktorů nebo na způsobu, jak se cena v budoucnu určí (např. odvoláním na burzovní ceny).
  Cena v KS je vyjádřena ve vztahu k určité měrné jednotce (např. cena za jednu tunu apod.). Má-li být zboží baleno do obalu vyšší hodnoty, je nutno určit, zda se cena rozumí včetně obalu nebo se náklady na obal určují paušální položkou (např. + 2%). Cena se vyjadřuje v jednotkách měny, na které se kupující dohodnou. Výše ceny může být proměnlivá podle jednotlivých trhů. Do ceny se zahrnují i rizika a pojištění těchto rizik.
  U obchodů s delšími dodacími lhůtami se používají klouzavé cenové doložky. Touto formou se může exportér pojistit proti případnému pohybu cen surovin, energie atd. Rozeznáváme ceny eskalační (umožňující pohyb cen jen nahoru) a ceny fluktuační (cena se může hýbat oběma směry).

mezinárodní obchodní operace

nahoru