obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Expedice zboží do zahraničí

Expedice zboží do zahraničí

Zboží předáme dopravci, pokud jsme ho již pro celní řízení nepředali speditérovi, který má rovněž veškeré dispozice na svém dopravním příkaze k nákladnímu listu, doprovázejícímu zásilku. Odbavení zásilky na hraničním přechodu a předání zboží importérovi provede již přepravce.

Mezinárodní logistika

Při přepravě zboží je nutno vybrat takovou dopravu, která zajistí bezpečnou, časově vyhovující a cenově přijatelnou přepravu. K vlastní dopravě je nutno brát v úvahu i další činnosti a náklady související s mezinárodní přepravou.

Jedná se o :

 • umístění zásob (kde a v jakém množství by se měly udržovat zásoby s ohledem na přepravu),
 • doprava (jaké druhy dopravy zvolit, vlastní nebo veřejný způsob přepravy atd.)
 • komunikace (distribuční systém musí pracovat obousměrně),
 • manipulace a skladování (řešit formu obalu, paletizaci) kontejnery (s cílem co nejvyšší hospodárnosti).

Při výběru dopravních prostředků vycházíme z dostupnosti odesílatelského i odběratelského místa (např. v České republice je pro řadu podniků nepřístupná říční doprava, na druhé straně třeba v Německu - Porúří jde o velmi využívaný způsob přepravy). Konečná volba je odvislá od přání odběratele a závisí na zvážení všech možností a ekonomického vyhodnocení jednotlivých druhů dopravy.

Druhy mezinárodní dopravy

 1. Železniční přeprava
 2. je jedním z hlavních způsobů přepravy zboží v naší zemi. Mezinárodní přeprava se řídí dvěma přepravními řády: CIM – Smlouva o mezinárodní železniční přepravě a seznamu tratí pro které platí. Členy této úmluvy jsou všechny evropské země mimo státy bývalého SSSR; SMGS - (Soglašenie o Meždunarodnom Gruzovom Sobščenii). Touto smlouvou se řídí přeprava přes Rusko a bývalé země SSSR, Čínu, Severní Koreu a Irán a další.
  Přepravce spolu se zbožím předává železnici (tzn. ČD) vyplněný nákladní list CIM, vyplněnou a celně odbavenou jednotnou celní deklaraci a fakturu. Základním dokumentem zásilky je nákladní list, který současně představuje smlouvu mezi majitelem zboží a ČD o přepravě zboží. Na rozdíl od konosamentu nejde o cenný papír, takže vlastník nákladního listu, není z tohoto důvodu vlastníkem zboží. Přepravné zahrnuje dovozné a doplňující poplatky. Clo a jiné výdaje hradí, podle podmínek INCOTERMS 2000, buď odesílatel nebo příjemce. Tato skutečnost musí být na nákladním listě uvedena. Právo změny přepravní smlouvy má jak odesílatel, tak i příjemce. Železnice na základě smlouvy odpovídá za provedení přepravy po celé přepravní cestě až do dodání příjemci. Železnice odpovídá za dodací lhůty. Neodpovídá za překročení dodací lhůty, pokud toto vyplynulo z vady zboží. Za ztracené zboží se považuje zásilka, která nebyla dodána do 30 dnů po uplynutí dodací lhůty. Reklamace vždy musí být sepsána a to za přítomnosti úřední osoby ČD. Železnice je povinna sepsat o reklamaci komerční zápis.
  Skutečnost, že odesílatel má v úmyslu zboží exportovat za pomocí železničních vagónů, je nutno železniční stanici oznámit předem, v termínu určeném stanicí. Vagón pro mezinárodní přepravu musí být zvlášť vybrán a prohlédnut pracovníkem železnice, který dá souhlas k použití vagónu pro vývoz.
 3. Silniční přeprava, mezinárodní nákladní automobilová doprava
 4. (mezinárodní kamionová doprava - MKD) umožňuje přepravu zboží přímo z místa odeslání do místa určení. Tento fakt je, spolu s rychlostí a spolehlivostí, její hlavní předností. V silniční dopravě vystupují následující partneři: dopravce, jako majitel vozidla, přepravce, je ten, kdo je uveden na nákladním listě, obvykle je to majitel zboží a zasílatel (speditér), který zajišťuje přepravu vlastním jménem na účet příkazce (většinou přepravce). Velké spediční firmy (např. ČSAD, a.s.) vlastní i speciální vozidla umožňující přepravovat prakticky celý sortiment zboží. Cena za dopravu je smluvní (s různými slevami), zahrnuje kromě dopravného a nákladů na nakládku a vykládku i pojistné. Dopravce musí mít jednorázové‚ nebo stálé povolení, které vydá ministerstvo vnitra - správa pro dopravu a rozděluje ČESMAD (České sdružení mezinárodních automobilových dopravců). Vozidla pro MKD musí splňovat speciální technické požadavky a musejí být pojištěna. V rámci MKD je organizována sběrná služba pro přepravu menších kusových zásilek. Tento systém, který organizuje více partnerů v různých zemích, umožňuje racionální expedici zboží přímo až k zahraničnímu odběrateli.
 5. Říční přeprava
 6. , zvláště ve spojení s námořními přístavy, může být v některých případech pro českou firmu významná. Celkové náklady přepravy jsou ve srovnání s jinými druhy levnější. Říční přeprava se uskutečňuje ve větších objemech a umožňuje i přepravu velkých a těžkých kusů. Umožňuje překládat z člunu přímo na námořní loď. Nevýhodou je její sezónnost a malá rychlost. Vznik smlouvy o přepravě zboží vzniká podepsáním a vydáním konosamentu. Konosament vystavuje dopravce na podkladě nakládacího příkazu podepsaného odesílatelem zboží. Dopravce odpovídá za ztrátu nebo poškození zboží od okamžiku vydání potvrzení o převzetí zboží, do okamžiku vydání zboží oprávněnému příjemci. Reklamace za ztracené nebo poškozené zboží podává odesílatel či příjemce. Dopravce je povinen do 6 měsíců reklamaci vyřídit. Sporné případy rozhoduje soud.
 7. Námořní přeprava
 8. , je nedílnou součástí všech dopravních systémů. Přeprava zboží ve vztahu k zámořským státům je v podstatě možná jen námořními loděmi. Námořní přeprava je nejstarší dopravní obor. O zabezpečení námořní přepravy je vchodné požádat specializovanou firmu.
  Rozlišujeme námořní přepravu: liniovou - jedná se o pravidelné spojení mezi námořními přístavy za předem určené (nesmluvní) ceny, trampovou - zde jsou všechny podmínky přepravy (místo, čas, cena atd.) individuálně sjednány. Tento způsob přepravy se uplatňuje při přepravě hromadných nákladů např.: rudy. Náklad je možno přepravit buď formou nájmu lodi nebo formou smlouvy o provozu dopravního prostředku. Cena za přepravu se může stanovit paušálem např.: 400 000 USD za přepravu celolodního nákladu. Nákladní list v námořní dopravě je konosament, který ve své podstatě je důkazem o smlouvě o námořní přepravě zboží po moři, a dále o tom, že rejdař převzal zboží nebo je nalodil a zavazuje se vydat zboží při předání tohoto dokumentu. Konosament je cenný papír.
 9. Letecká přeprava
 10. , typické zboží pro tuto přepravu je zboží snadno podléhající zkáze, spěchající či cenné předměty vysoké hodnoty vyžadující šetrné zacházení. Zásilka se přepravuje na základě leteckého listu AWB. Přepravce je povinen zajistit celní odbavení sám nebo prostřednictvím speditéra. Pro urychlení manipulace se zbožím se do letecké přepravy zavádějí kontejnery. Letecká přeprava, pro svou citlivost na vnější vlivy, vyžaduje další speciální prohlášení, směřující k zajištění nezávadnosti zásilky.
 11. Kontejnerová, kombinovaná přeprava
 12. , ve snaze, co nejméně zatěžovat životní prostředí, šetřit náklady i urychlit a racionalizovat přepravu, se stále více objevuje kontejnerová přeprava. Tento způsob přepravy umožňuje, při zachování originálního balení, vystřídat více druhů přepravy. Podkladem je opět nákladní list kontejnerové přepravy u prvého dopravce.

mezinárodní obchodní operace

nahoru