obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Zákonné předpisy České republiky

Zákonné předpisy České republiky

Zahraničního obchodu v ČR se přímo dotýkají tyto zákony:

 • č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím ve znění č.62/1995 Sb.
 • č. 186/2000 Sb. o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb.
 • č. 13/1992 Sb. Celní zákon, ve znění zákona č.1/2002 a č. 481/2002 Sb.
 • č. 247/2002 Sb. Vyhláška o osvobození zboží od dovozního cla.
 • č. 534/2002 Sb. Celní sazebník, (ročně jsou sazby novelizovány),
 • č. 219/1995 Sb. Devizový zákon, ve znění zákona č. 482/2001 Sb.
 • č. 127/2002 Sb. Zákon o platebním styku.
 • č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění zákona č. 162/2002 Sb.
 • č. 445/1991 Sb. Živnostenský zákon, ve znění zákona č.228/2003 Sb.
 • č. 175/1994 Sb. vyhláška MPO, O vydávání povolení k vývozu a dovozu ve smyslu vyhlášek č. 186/2000 Sb.
 • č.62/1995 Sb. Právní předpisy z oblasti ZO.
 • 46/1999/1 Sb. Obsah Jednotné celní deklarace a mnoho dalších zákonů a vyhlášek. Např. k Celnímu zákonu se vztahuje až 100 dalších právních předpisů.

Uvedeny zde byly jen ty nejdůležitější právní předpisy platné v ČR. Je důležité si uvědomit, že legislativa týkající se ZO je průběžně doplňována a je nutno tuto problematiku neustále sledovat.

Samostatnou kapitolou budou Směrnice EU, které nahradí řadu zákonů a prováděcích vyhlášek ČR. Této problematice bude nutno věnovat samostatnou pozornost.

mezinárodní obchodní operace

nahoru