Nabídkové řízení

Nabídka (také se používá výraz oferta), je zaslání potenciálnímu odběrateli návrhy podmínek dodaní zboží. Především je upřesněn druh a množství zboží, cena (jen orientační), dodací a platební podmínky, způsob přepravy, termíny dodaní a další. Forma předání nabídky může být písemná nebo osobní. Osobní forma se volí u větších objemů a u složitých dodacích podmínek. Osobní předání nabídky značně urychlí jednání.

Při výběru osob, které se mají zúčastnit nabídkového jednání v zahraničí se vychází z jejich odborných a jazykových znalostí. Důležité je také to, aby jednající osoba mohla případně uzavřít nabídkové jednání podpisem kupní smlouvy. Při tvorbě ceny pro nabídkové řízení se vychází z:

 • kalkulace ceny obchodní parity,
 • analýzy informací o konkrétním zahraničním trhu,
 • cílů podniku,
 • očekávaného cenového vývoje a dalších aspektů.

Nabídka a její schválení

Schvalovací řízení je závěrečná část přípravné fáze vývozního obchodního případu. Schválení dosavadních kroků, stejně jako schválení kontraktu, musí učinit osoba k tomu oprávněná. Např. :

 1. podnikatel, fyzická osoba svým jménem.
 2. u právnických osob - organizací to může být
  • vedoucí organizace, zapsaný v obchodním rejstříku např.:u s.r.o. je to jednatel, společník,
  • ten, kdo byl touto činností v podniku pověřený a to ve vyjmenovaném rozsahu působení (např. vedoucí ZO),
  • oprávnění k jednání a jejímu uzavření může být i na základě plné moci, kterýkoliv pracovník. Jedná se o písemnou formu pověření s vyjmenovaným rozsahem pravomocí.
Kontrolní otázky
 • Co je cílem ujasnění podmínek vstupu na zahraniční trh?
 • Jaké znáš druhy průzkumů trhu v zahraničí?
 • Jaké znáš zastupitelské formy podniků v zahraničí?
 • Co je cílem poptávky?
 • Jaký je obsah poptávky?
 • Jaké jsou zásady práce s poptávkou?
 • Jak rozumíš pojmu "bonita firmy"?
 • Co je to tendrové řízení?
 • Jaký vedlejší efekt má přihlášení české firmy do veřejné mezinárodní soutěže?
 • Jaký je rozdíl mezi anglickým a francouzským tendrem?
 • Jaký obsah má nabídka?
 • Jaké jsou výhody osobního projednání nabídky?
 • Jaké zásady bereme v úvahu při tvorbě ceny pro nabídkové jednání?
 • Kdo může uzavřít nabídkové jednání?

mezinárodní obchodní operace

nahoru